Den 7 april har Sjukhusläkarföreningen fullmäktigemöte och en god debatt förväntas om aktuella ämnen som läkares ledarskap, villkor för klinisk forskning och kvaliteten i läkares fortbildning. Sjukhusläkarnas arbetsmiljö kommer att diskuteras då en viktig motion handlar om åtgärder mot bristen på vårdplatser.
Otillräckligt med vårdplatser och intensivvårdsplatser på våra sjukhus utgör idag ett av sjukhusläkarnas största arbetsmiljöproblem. En del av denna effektivisering har kunnat ske tack vare medicinsk utveckling, men rationaliseringen har gått för långt. Idag, i sjukhusvården, är utlokaliserade patienter (patienter på »fel« avdelning) regel snarare än undantag. Trots att Socialstyrelsen konstaterat att utlokaliserade patienter är till nackdel för patientsäkerheten har det inte skett några märkbara förbättringar.
Tvärtom finns beslutsfattare som vill ytterligare reducera antalet vårdplatser. Detta arbete baseras på en vision om att patienterna i framtiden, i högre grad, skall tas om hand i närsjukvården utanför sjukhusen. Morgondagens patienter förmodas vara upplysta och orienterade om sina sjukdomar och sina rättigheter. De kommer i större utsträckning, att äta sunt och må gott, sina kroniska folksjukdomar till trots, de kommer att vilja ta hand om sig själva och fritt välja vårdgivare via nätet.
Gott, men till denna bild skall fogas bilden av framtidens patienter, som dem vi idag möter på akutmottagningar och vårdavdelningar. Gamla, svårt sjuka, förvirrade, ensamma, sängbundna människor, som behöver sjukhusvård av god kvalitet, av sjukvårdspersonal, som är utbildade i deras sjukdom och vana att handskas med deras problem.

Läkargärningen innebär en helhetssyn över patientens problem och sjukdomsförlopp. Detta kräver en möjlighet till överblick som inte går att få till stånd i en vårdsituation med utlokaliserade patienter. Bristen på vårdplatser är idag så påtaglig och så orimlig att den borde engagera alla sjukhusläkare till gemensamma protester och krav på åtgärder för vår och våra patienters skull.
Vi läkare skall ha patienternas bästa för ögonen. Inte bara i nutid; vi skall också planera för framtiden. Vi skall använda vår helhetssyn och vår förståelse för den medicinska utvecklingens möjligheter till att vara med och utveckla vården. Vi skall arbeta

för en sjukvårdsorganisation som möjliggör bästa medicinska vård för våra patienter, en organisation byggd på kunskap snarare än trender.
Därför måste vi sjukhusläkare värna om vårdplatserna på sjukhusen. Allt mer specialiserad vård kan ske utanför sjukhusen, men antalet vårdplatser inom den slutna vården kan inte minskas förrän det står klart att patienterna på ett bra och säkert sätt kan tas om hand i närsjukvården.

Sjukhusläkarna behövs på sjukhusen för att dela på jourarbetet och för att i en lärande miljö kunna vidmakthålla god kompetens. Men för att patienterna utanför sjukhusen, i närsjukvården och i äldrevården, skall få god tillgänglighet till läkare inom alla specialiteter, behöver sjukhusläkarna kunna kombinera sjukhusarbetet med arbete i den öppna vården utanför sjukhusen. Vi vill att sjukhusläkarna skall få verka i friare former, t ex genom att kunna få hel- eller deltidsarbeta på öppenvårdsmottagningar, på läkarhus, i offentlig eller privat regi med möjlighet att teckna egna avtal. Detta kan minska behovet av vårdplatser på sjukhus och samtidigt öka tillgängligheten till sjukvård i samhället. Framtidens sjukhusläkare skall vara tillgängliga i framtidens närsjukvård och i framtidens sjukhusvård.
*

Förtydligande
Sedan denna ledare gick i tryck har Marie Wedin anmält att den inte stämmer överens med hennes ursprungstext. Detaljerna kring detta står att läsa i en nyhetsartikel i LT nr 15 -16 sid 1176.

»Läkargärningen innebär en helhetssyn över patientens problem och sjukdomsförlopp. Detta kräver en möjlighet till överblick som inte går att få till stånd i en vårdsituation med utlokaliserade patienter.«