Under veckan har medierna uppmärksammat ett par legitimerade läkare i Göteborg som använder utrednings- och behandlingsmetoder som det inte finns vetenskapliga belägg för. Att använda metoder som står i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet är inte tillåtet för legitimerad sjukvårdspersonal, inte heller läkare.
Olika företrädare för alternativmedicin hävdar att allmänheten vill att sjukvården ska kunna använda alternativa behandlingsmetoder eftersom patienterna vill ha det. Men varför skulle patienterna hellre vilja bli lurade av en läkare än av en alternativmedicinare?
Självklart ska vi vara öppna för att metoder som idag räknas till alternativmedicinen kan ha effekt, men då måste det bedrivas forskning som belägger de effekterna. SBUs rapport om behandling av långvarig smärta visar att det finns evidens för att akupunktur fungerar vid t ex ländryggssmärta.
Allmänheten måste kunna lita på att legitimerade läkare utför vetenskapligt prövade behandlingar, det strider mot både lagstiftning och Läkarförbundets etiska regler att använda alternativa metoder. Det är skrämmande att det finns läkare, förvisso ett fåtal, som inte följer lagen. Här måste rättssystemet bli mer alert.