Vid centralstyrelsens möte den 27 april godkändes programmet »Framtidens närsjukvård«. Programmet hade dessförinnan i sin preliminära form remissbehandlats i Läkarförbundets delföreningar och även i form av s k öppen remiss varit tillgänglig för kommentarer från enskilda medlemmar. Vi vill tacka alla som lämnat synpunkter som på olika sätt bidragit till att förbättra och förtydliga programmet.
Framtidens närsjukvård kommer att vara en viktig arbetsplats för flera läkare. Den övergripande målsättningen i programmet har varit att beskriva en modell som uppfyller målen om en tillgänglig, säker och kostnadseffektiv vård baserad på hög professionell kompetens. För att uppnå detta måste läkarnas medverkan i närsjukvårdens alla delar stärkas. Familjeläkaren kan med sin breda kompetens på ett naturligt sätt vara huvudsaklig vårdgivare för de flesta patienter. Familjeläkaren är också den självklare ledaren för vårdteamet där även andra personalgrupper, t ex sjuksköterskor, kuratorer, psykologer, sjukgymnaster, arbetsterapeuter m fl ingår. För att skapa rimliga arbetsvillkor för familjeläkarna krävs dock att målet om en allmänmedicinsk specialist per 1 500 invånare genomförs.

Privata specialister både i allmänmedicin och inom övriga specialiteter måste få långsiktiga villkor för sin verksamhet för att våga satsa på arbete inom närsjukvården. Privatläkare erbjuder en kostnadseffektiv vård med hög tillgänglighet. Det är väsentligt att fler läkare vågar ta steget över till denna sektor. Samarbetsformerna mellan privata läkare och sjukvårdshuvudmannen behöver utvecklas. Vi tror att t ex specialister inom äldrevård och psykiatri tillsammans med familjeläkare kan göra viktiga insatser i den del av närsjukvården vi kallat samverkansvård. Inom samverkansvården kommer patienter med varaktiga vårdbehov i hemmet att kunna få en kvalificerad medicinsk vård då kommunen tar ett samlat vård- och finansieringsansvar.
En tredje och i detta sammanhang delvis ny grupp läkare kommer också att bidra till att förverkliga vår vision av en kunskapsstyrd och dynamisk närsjukvård. Denna grupp är dagens sjukhusläkare. Vi föreslår att sjukhusläkarna får möjlighet att förlägga en del av sin arbetstid utanför sjukhuset. Detta arbetssätt har provats i liten skala, ofta med goda erfarenheter. I den framtida närsjukvård Läkarförbundet föreslår ökas dessa möjligheter. För en sjukhusläkare kan den s k öppna vården i framtiden bedrivas inte bara på sjukhusmottagning utan också på mottagning utanför sjukhuset. Då allt större grupper av patienter behandlas av specialister utanför sjukhusen skapas goda förutsättningar för patientnära forskning i denna nya miljö. En större del av undervisningen av läkare på grund och vidareutbildningsnivå kommer att ske i närsjukvården, inte minst hos familjeläkaren.
I en fullt genomförd framtida närsjukvård skapas bättre förutsättningar för samarbete mellan kolleger med olika bakgrund och anställningsvillkor. Organisatoriska gränser mellan sjukvårdshuvudmän tillåts inte begränsa tillgängligheten till säker vård med hög kompetens. I framtidens närsjukvård kommer kompetensutveckling, undervisning och forskning att på ett naturligt sätt utveckla och stärka vårdens kvalitet. Vi tror att närsjukvården kommer att bli en attraktiv arbetsmiljö för alla läkare i framtiden.

Skeptiker frågar kanske om dessa tankar går att genomföra. Finns det något gehör för de idéer som beskrivs i »Framtidens närsjukvård«? Svaret är att vi hittills fått övervägande uppmuntrande kommentarer från ledande sjukvårdspolitiker när vi beskrivit innehållet i programmet. Vi kommer också att anordna ett seminarium under Almedalsveckan i juli för att påverka opinion, medierna och beslutsfattare. Under ett valår ges många löften. Vårt löfte är att verka för en närsjukvård med hög professionell kompetens.

»I framtidens närsjukvård kommer kompetensutveckling, undervisning och forskning att på ett naturligt sätt utveckla och stärka vårdens kvalitet. Vi tror att närsjukvården kommer att bli en attraktiv arbetsmiljö för alla läkare i framtiden.«