Denna vecka samlas drygt 140 läkare för Läkarförbundets årliga fullmäktigemöte. I år är mötet förlagt till Lund, eftersom Mellersta Skånes läkarförening firar 100 år. Delegaterna representerar 28 lokalföreningar och 7 yrkesföreningar, samt MSF, Medicine studerandes förbund. Representanter från andra delföreningar inbjuds att delta i diskussionerna men har inte rösträtt. Fullmäktige är det högsta beslutande organet. Föregående års arbete ska utvärderas och beslut ska fattas om vilken inriktning kommande års arbete i förbundet ska ha.
Vid mötet ska halva centralstyrelsen väljas. Ledamöter väljs för två år och halva styrelsen är aktuell för val varje år. Något oroväckande är att endast tre personer blivit nominerade till centralstyrelsen i år, vilket kan vara ett tecken på minskat intresse för fackligt arbete. Arbetet kräver både tid och energi, och det är därför viktigt att vi är många som kan dela på de fackliga uppgifterna. Kanske måste antalet fackliga poster minskas och arbetet koncentreras eller så måste vi bli fler som vill dela på uppdragen.
I år kommer mötet att inledas med en sjukvårdsdebatt. Vi har inbjudit tre landstingspolitiker, Stig Nyman (kd), Paul Håkansson (s) och Henrik Hammar (m) att diskutera närsjukvård med företrädare för Läkarförbundet. Vi hoppas att ämnet, som är mycket aktuellt i Skåne, kan locka skånska medier att bevaka vårt möte, som sedan några år är öppet för
ackrediterade journalister.
Motionerna som inkommit berör många olika ämnen, alltifrån rekrytering av nya medlemmar till förhandlingsfrågor, chefskap, kvalitetsregister och Salus Ansvar. En viktig fråga är hur antagningen till läkarutbildningen går till. MSF motionerar om att förbättra systemet så att lottning inte används som urvalsmetod. I samband med denna motion kan också frågan om dimensionering av utbildningen komma att diskuteras. Är det dags att utöka utbildningen för att möta de kommande pensionsavgångarna?

Flera lokalföreningar beskriver i en motion svårigheter i de lokala förhandlingarna med att få arbetsgivarna att leva upp till det centrala avtalets intentioner. De centrala avtalen beskriver numer endast mer översiktligt de system och processer som avses följas lokalt, och vissa avtal binder endast de centrala parterna. Kollektivavtalsförhandlingarna befinner sig ett olyckligt mellanläge där fredsplikten säljs i den centrala avtalsrörelsen, medan alltfler svåra problem lämnas över till den lokala läkarföreningen, vars ställning varierar. Förhandlingssystemet behöver anpassas till den nya situationen.
Förra årets fullmäktige beslutade att inkludera Läkartidningen i medlemsavgiften för yrkesverksamma medlemmar, och under våren har flera pensionerade medlemmar efterfrågat detsamma. Centralstyrelsen föreslår därför i en proposition till årets fullmäktige att även pensionärers avgift ska innehålla medlemstidning. Pensionärer betalar idag en avgift motsvarande 10 procent av ordinarie förbundsavgift, vilket motsvarar 255 kr/år. Därtill kan pensionärer prenumerera på Läkartidningen till ett reducerat pris, 500 kr, vilket innebär en total årsavgift på 755 kr. För att skattereduktion ska erhållas måste medlemsavgiften överstiga 400 kr/år. Om tidningen inkluderas i avgiften så innebär nuvarande skattesystem att möjlighet till skattereduktion föreligger även för pensionärer.

Läkarförbundets ekonomiska situation är stabil. Vi ser nu effekt av den verksamhetsöversyn som genomförts och det förändringsarbete som påbörjats för att optimera medlemsnyttan. Ett viktigt mål har varit att öka graden av finansiering av den fackliga och professionella verksamheten med medlemsavgifter för att minska beroendet av andra finansieringskällor.
Vi ser fram emot en engagerad och konstruktiv debatt om hur vi kan driva och förbättra det fackliga arbetet!

»Något oroväckande är att endast tre personer blivit nominerade till centralstyrelsen i år, vilket kan vara ett tecken på minskat intresse för fackligt arbete.«