Läkartidningen har i några nummer en angelägen och intressant serie om HIV i södra Afrika. Lars Werkö skrev i förra numret att HIV angår alla, även om aidsepidemin inte tar någon stor plats i svensk sjukvård. Vad kan och vad gör Läkarförbundet?
Läkarförbundet har engagerat sig i frågan framför allt genom de internationella organisationer, CPME och WMA, där vi är medlemmar. CPME, Standing Committee of European Doctors, är läkarkårens samlande organisation i EU. WMA, World Medical Association, är den globala organisationen för läkare från alla världsdelar.
CPME arbetade efter svenskt initiativ med frågan under förra året och antog vid mötet i Stockholm november 2005 en policy om HIV/aids. CPME har skickat policyn till EU-kommissionen och ECDC, europeiska smittskyddsinstitutet, och vi kan konstatera att mycket har tagits tillvara i deras arbete. Även om det i Europa har funnits bättre möjligheter att hantera sjukdomen än i många andra världsdelar är det en alarmerande uppåtgående trend vad gäller HIV-infektion inom EU. Antalet nyrapporterade HIV-infekterade i Västeuropa har fördubblats sedan 1995. En studie, som publicerades av Unaids i november 2005 uppger att 2,3 miljoner människor inom Europeiska regionen nu är smittade. Tillgången till antiretrovirala mediciner, ARV, är god i de flesta europeiska länder, men det finns en oro att det i några av de nya EU-länderna och deras grannländer är för kostsamt att satsa på behandling på grund av ökande antal infekterade personer och stigande pris på läkemedel.
Den stora utmaningen för EU är att harmonisera de mycket heterogena strategierna för att tillhandahålla effektiv, lämplig och säker prevention, vård, stöd och behandling. För att få bättre kontroll över HIV/aids inom EU är det avgörande att prioritera frågor om sexuell och reproduktiv hälsa genom finansiering av program om familjeplanering.
CPME fokuserar på 8 olika punkter i programmet; icke-diskriminering, drogmissbruk, personer i fängelse, befolkningens rörlighet, kvinnor, sjukvårdspersonal, forskning och samarbete mellan berörda aktörer. För att nå framgång riktas programmet till EU-kommissionen så att de driver på medlemsstaterna att bl a:
• Garantera tillgång till prevention och optimal behandling av HIV/aids
• Garantera tillgång till skolgång för HIV-positiva barn
• Utbilda sjukvårdspersonal
• Ta fram utbildningsprogram och informationskampanjer riktade till alla medborgare
• Stödja målinriktad information om säker sex, HIV-testning och rådgivning till riskgrupper
• Motverka social utslagning och diskriminering av HIV-positiva
• Öka anslagen till forskning om HIV/aids.

CPME trycker också på vikten av att involvera NGOs, fristående intresseorganisationer från början samt att involvera läkemedelsindustri och universitet, som har en nyckelroll i forskning och tillgång till behandling, och att minska kostnaderna för ARV. Det är angeläget att det skapas effektivt samarbete mellan EUs medlemsstater och närliggande länder för att utveckla en omfattande regional europeisk HIV/aidspolicy. Läs programmet på www.cpme.be

WMA, World Medical Association, har tidigare antagit några olika program om HIV/aids. Dessa håller nu på att revideras och sammanföras i ett dokument, och planeringen är att det antas vid höstmötet i Sydafrika.
WMAs dokument fokuserar på läkarnas ansvar att behandla patienter med HIV/aids samt patienternas rättigheter. Insatser måste göras för att förhindra diskriminering av patienter, och de ska erbjudas kompetent medicinsk behandling i alla stadier. I dokumentet lyfts behovet av testning, läkare måste mer aktivt erbjuda inte bara s k högriskgruppertest utan även andra som haft oskyddat sex. Gravida kvinnor ska rutinmässigt erbjudas testning.
I vissa länder har faran för sjukvårdspersonal att bli smittad gjort att många lämnar yrket. Det händer att anställda blir smittade, och ibland gör rädslan att bli smittad att patienter nekas behandling. Aktiv smittspårning är viktigt och måste förbättras. Viktigt är också att utbildningen om HIV/aids förbättras för blivande läkare. När policyn är färdig och godkänd av årsmötet kan den läsas på www.wma.net
WMAs generalförsamling under ledning av dess nuvarande president Kgosi Letlape, tillika ordförande i Sydafrikas läkarförbund, kommer att mötas i Sydafrika i oktober. I samband med mötet kommer vi från Sveriges läkarförbund att ta tillfället i akt att också få med de andra medlemsländerna i en resolution om problemen kring HIV/aids. Detta för att stödja och inte minst uppmärksamma det arbete många frivilligorganisationer gör för att bekämpa HIV/aids i södra Afrika.
Förhoppningen är att WMA och CPME med tydliga program kan bidra till att på olika sätt bekämpa spridningen av HIV/aids.

Den stora utmaningen för EU är att harmonisera de mycket heterogena strategierna för att tillhandahålla effektiv, lämplig och säker prevention, vård, stöd och behandling.