Patientskadorna inom vården kostar mycket och betalas i slutändan av konsumenterna, dvs patienterna själva.
USA ligger i topp när det gäller ersättningsnivåerna till drabbade. Den allmänna uppfattningen är att många ersättningar betalas ut i onödan och att detta ligger bakom de stigande sjukvårdskostnaderna. Denna tolkning får dock litet stöd i en analys som publicerats i New England Journal of Medicine ( 2006;354:2024- 33) Författarna eftergranskade 1 452 anmälningsärenden, huvudsakligen inom obstetrik och kirurgiska specialiteter. En grupp erfarna specialister gick igenom försäkringsbolagens akter för att se hur många anmälningar som var medicinskt motiverade och vilka ersättningar som betalades ut.
Endast 3 procent av fallen var okynnesmål där varken skador eller komplikationer kunde påvisas. Av de återstående fallen med dokumenterade komplikationer ansågs 63 procent bero på felbehandling och 37 procent på att ingreppet var förenat med kända risker. Att flertalet tolkningstvister och rättsprocesser inträffade i den sistnämnda gruppen var kanske inte förvånande. För en drabbad patient ter sig ett mindre lyckat ingrepp som en felbehandling. En fjärdedel av dessa patienter fick rätt i domstol och tillerkändes kompensation. Ersättningsnivåerna var dock relativt låga.
Mera överraskande var att 27 procent av patienterna för vilka felbehandlingar inträffat inte fick kompensation.

Författarnas slutsats är att uppfattningarna om att omfattande och oskäliga kompensationer betalas ut är kraftigt överdrivna. Ersättningar som kunde klassificeras som onödiga svarade för bara 13 procent av de totala kostnaderna. Det som i själva verket driver upp kostnaderna är de administrativa avgifterna. Bara hälften av utbetalningen kommer patienten till del – avgifter till utredare och handläggare slukar 46 procent av ersättningsbeloppen.