I New England Journal of Medicine (2006;354:2205-8) beskriver de två senatorerna Hillary Rodham Clinton och
Barack Obama ett lagförslag, som de lägger fram i opposition mot Bushadministrationens planer på ett tak för ersättning till patienter som drabbas av en undvikbar patientskada. Senatorerna pekar på att mer än 90 procent av undvikbara skador orsakas av brister i system och processer och inte av slarv eller försumlighet. De vill uppnå fyra mål: reducera antalet undvikbara patientskador, gynna en öppen kommunikation mellan läkare och patient, tillförsäkra den skadade patienten rimlig kompensation samt reducera sjukvårdens kostnader för skador.

Sverige uppfyller väl de två sista punkterna. Den årliga kostnaden för patientförsäkring i vårt land är 67 kr per invånare mot 712 kr i USA. Ett domstolsförfarande ger en 20 gånger högre kostnad än den administrativa skadereglering som sker här. Amerikanska patienter erhåller ungefär 28 procent av det utdömda beloppet mot 80 procent för svenska.

Däremot utgör de två första punkterna även i Sverige problemområden. För att minska undvikbara skador krävs ett skifte från individ till system i synen på hur skador uppkommer. Här har vi inte kommit längre i vårt land. För att åstadkomma förändringar inom dessa områden krävs, bland mycket annat, en förändring av lagstiftningen. Socialstyrelsens förslag till förändring av Lex Maria kan ses som ett första steg på den långa väg vi har att gå för att skapa ett effektivt patientskadeförebyggande system.