Socialstyrelsen har undersökt hur läkare fullgör anmälningsplikten avseende vapeninnehav hos psykiskt sjuka patienter. Uppföljningen visar att läkare inte gör anmälan i den utsträckning som de borde. Socialstyrelsen antar att läkare antingen inte förstår varför de ska anmäla eller att de inte vill acceptera att fullgöra skyldigheten. Samtidigt tar vårdgivarna ett bristfälligt ansvar för att bestämmelserna följs.
»En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen, ska omedelbart anmäla detta till polisen.« Denna skrivning innebär att en mycket stor andel av de patienter som söker psykiatrisk vård kan bli anmälda. Om läkare inte vill acceptera anmälningsskyldigheten måste lagstiftarna fundera över varför det är så. Är det risk för äventyrat förtroende så måste det tas på allvar. Vi kan inte ha en lag som gör att patienter avstår från att söka sjukvård!
Det vore kanske bättre att till ansökan om vapenlicens bifoga medicinskt intyg samt införa regelbunden omprövning, med tätare intervall vid hög ålder.