Vi närmar oss valet, och de politiska partierna överträffar varandra med olika vallöften. Äldrevården är ett område som de flesta vill satsa mer resurser på, och att detta behövs är helt klart. En viktig del som sviktar när det gäller äldrevården är läkarmedverkan i vården av äldre.
Att våra äldre medborgare skall ha rätt till god hälso- och sjukvård borde vara en självklarhet. Men ändå brister det idag på flera sätt. Till följd av vår ökade medellivslängd blir andelen äldre i samhället större och större. Därmed ökar också antalet patienter med många medicinska åkommor, i behov av kvalificerad sjukvård. Detta behov tillgodoses idag inte på ett optimalt sätt.
Under 1990-talet fick kommunerna ett utökat ansvar för vården och omsorgen av äldre och funktionshindrade personer. Kommunerna blev huvudmän för hälso- och sjukvård när Ädelreformen genomfördes 1992. Med denna reform ville man bland annat skapa bättre ansvarsförhållanden och nya organisatoriska förutsättningar för att utveckla samhällsservice och vård till äldre.
Ett viktigt syfte var att integrera medicinska och sociala insatser till en helhet. Utvärderingar som gjorts av Socialstyrelsen och Riksrevisionsverket visar dock att detta syfte inte har uppfyllts i en rad avseenden. Stora problem kvarstår, och en del har till och med förvärrats. Framför allt är det läkarinsatserna för de äldre sjuka som inte fungerar. Bristen på distriktsläkare och läkare med geriatrisk kompetens är ett stort problem i Sverige idag.

I nära samverkan med geriatriker skall distriktsläkaren kunna samordna det medicinska stödet i kommunernas äldreomsorg och särskilda boenden. Distriktsläkarens eller geriatrikerns ansvar skall även omfatta läkarinsatser för individer i särskilda boenden och i hemsjukvården. Läkarna måste också involveras i de kommunala omsorgernas vårdplanering och kunna ge omsorgspersonalen stöd och utbildning vid behov.
För att skapa en god och välfungerande vård för de äldre måste läkarinsatserna för dessa stärkas. Läkaren skall vara med i vårdplaneringen och kunna göra såväl planerade som akuta hembesök hos den äldre. Detta skapar trygghet hos den äldre, hos övriga i vårdteamet och hos anhöriga. På många håll sviktar detta idag, och det leder till att läkarinsatserna kommer in sent och att patienten ofta hamnar på sjukhusets akutmottagning – kanske helt i onödan. Detta leder till höga kostnader och onödigt lidande.

Läkarförbundet har förslag på en bra lösning av detta problem. Det behövs fler distriktsläkare i Sverige som har tid för sin patient. Det behövs geriatriker som kan stå för en kompetensutveckling, forskning och utbildning inom området geriatrik.
För att kunna rekrytera fler distriktsläkare behövs det framför allt en bättre arbetsmiljö och ett definierat, rimligt uppdrag för denna kategori läkare. Det behövs också att landstingen satsar på att utbilda tillräckligt många läkare med geriatrisk kompetens.
Då sjukhusvård är nödvändig skall den gamla patienten kunna komma direkt in på den geriatriska vårdavdelningen utan att passera akuten. Det skall då finnas en teambaserad sluten geriatrisk vård som samarbetar nära med distriktsläkaren och den kommunala hälso- och sjukvården.
Vården av äldre är en viktig fråga för samhället – dagens situation är inte acceptabel, äldre måste ha en bra läkarvård. Det är många som uppmärksammat problemen, och i stundande valtider kommer många löften om förbättringar. Men det räcker inte med fagra löften och ord!
Läkarförbundet har flera förslag, och vi vill bidra till att ge våra äldre medborgare den goda, trygga vård som de har rätt att kräva.