Våld mot jämnåriga ökar bland tonåringar, och det gäller inte minst sexuellt relaterat våld. Åsikterna om vad som är orsaken och vilka motåtgärder som behöver vidtas går vitt isär i samhällsdebatten.
Amerikanska barnläkarföreningens tidskrift Pediatrics har i en rad artiklar i år lyft fram medievåld och sexuellt laddade texter i rapmusik som en orsak till ungdomars oönskade attityder och beteenden http://pediatrics.aappublications.org

I en longitudinell studie i augustinumret undersöktes sambandet mellan fysiskt våld mot pojk-/flickvänner, »date fight«, och TV-tittande på fribrottning hos drygt 2 000 tonåringar. Denna kampsport med inslag av grovt verbalt våld har stort utrymme i USAs TV-kanaler . Det fanns ett signifikant samband mellan »date fight« och tittande på fribrottning, även efter korrigering för sociodemografiska faktorer. Oväntat nog sågs sambandet också hos flickor, vilka dessutom oftare än pojkarna i denna studie tog till våld i samband med gräl.
I samma nummer finns en tvåårig uppföljningsstudie där sambandet mellan sexualdebut och sexuellt färgat textinnehåll i popmusik kartlagts hos 1 390 högstadieelever. Sångtexterna i den musik som man lyssnade på mest klassificerades med avseende på sex som »romantiskt budskap« eller »förtryckande/förnedrande budskap«. Lyssnande på musik med en känslomässigt avtrubbad syn på sex var kopplat till tidigare sexdebut och fler negativa eller riskfyllda erfarenheter i samband med sex. Detta sågs oavsett kön, etnicitet eller social bakgrund.

Vad både författarna och ledarkommentarerna vill understryka är att underhållningsmedierna i större utsträckning än vi tror påverkar barns och tonåringars syn på hur konflikter skall lösas och deras attityder till nära relationer och sex.

»Oväntat nog sågs sambandet också hos flickor, vilka dessutom oftare än pojkarna i denna studie tog till våld i samband med gräl.«