Kring årsdagen av terrorattacken mot World Trade Center publiceras varje år uppföljningsstudier av attentatets hälsokonsekvenser. Tidigare år rörde flertalet rapporter de akuta problem som räddningstjänstens och sjukvården ställdes inför.
Tre procent av brandmännen i New Yorks brandförsvar dog i samband med det akuta räddningsarbetet. Åtta procent blev arbetsoförmögna till följd av en svår lungfunktionsnedsättning, vars exakta orsak ännu inte har klarlagts. Lungskadan fick namnet »World Trade Center-hosta« efter debutsymtomen. Det var dock inte bara brandmän utan all personal inom räddningstjänsten som drabbades svårt. I de fem sjukhus på Manhattan som låg närmast olycksplatsen utgjorde räddningsarbetare en tredjedel av patienterna.

Katastrofer av denna omfattning brukar ha effekter på graviditetsutfallet. I en pilotstudie, publicerad 2003 i JAMA, fann man att kvinnor som tidigt i graviditeten befann sig i katastrofområdet födde två gånger fler tillväxthämmade barn. Ett annat sätt att undersöka graviditetspåverkan är att studera könsfördelningen vid födelsen. Man vet att perioder av svår stress, såsom naturkatastrofer, minskar kvoten pojkar.

Samma forskargrupp som tidigare studerat effekterna av jordbävningen i Kalifornien har analyserat 700 000 förlossningar åren 1996 till 2002 i New York (Human Reproduction 26.8 2006). De kvinnor som var gravida vid tidpunkten för terrorattacken fick signifikant färre pojkar. Kvoten pojkar/flickor sjönk från 1,05:1 till 0,995:1, mest i den kohort som var i 24:e graviditetsveckan vid tidpunkten för attentatet.
Terrorattacken gav upphov till enorma luftföroreningar, men författarna spekulerar i att den psykologiska stressen kan ha varit den viktigaste faktorn. Svår maternell stress drabbar könen olika. Pojkfoster är mer i riskzonen för låg födelsevikt och intrauterin fosterdöd.

»Ett annat sätt att undersöka graviditetspåverkan är att studera könsfördelningen vid födelsen. Man vet att perioder av svår stress, såsom naturkatastrofer, minskar kvoten pojkar.«