Läkemedelsverkets varning för överkänslighetsreaktioner av Echinacea (18 oktober 2006) fick stor uppmärksamhet i medierna. En bidragande faktor kan ha varit att varningen går emot etablerade åsikter om naturläkemedel; allmänheten anser att dessa produkter är ofarliga, medan läkarkåren ser medlen som verkningslösa. Ingen av dessa åsikter har stöd i fakta även om övertygelsen att naturens egna medel är oskadliga kan tyckas speciellt naiv. Morfin, cannabis och LSD kan knappast anses som harmlösa eller verkningslösa trots att de kommer från »naturen«.

Kunskapen om Echinaceas effekter på immunförsvaret är inte ny, men föga känd. Den tyska immunologen Birgit Luettig visade redan 1989 att polysackarider, extraherade från Echinacea, aktiverar leukocyter, ökar fagocytosen och stimulerar makrofager till ökad frisättning av cytokiner. Denna aktivering av immunförsvaret antogs kunna positivt påverka infektionsförsvaret men också öka riskerna för anafylaxi. Intressant nog drabbades en försöksperson i Luettigs studie av en allmänreaktion i anslutning till försöken. Luettigs undersökningar låg sedermera till grund för en varning till patienter med lymfom att undvika Echinacea-preparat. Det finns risk för aktivering av omogna cancerceller (Br J Cancer 2004;90:408-13).

Echinacea är inte unikt bland naturläkemedel när det gäller att ha påvisbara effekter som är svåra att värdera. Behandlingsstudier av naturläkemedel är ofta små och inkonklusiva, och data rörande säkerhet och kontraindikationer knapphändiga. Samtidigt är naturläkemedel en mångmiljardindustri som till skillnad från läkemedelsforskning inte belastas av de risker och kostnader som framtagandet av nya och potentiellt viktiga läkemedel innebär. Det är diskutabelt om folkhälsan gynnas av att antalet nyregistrerade läkemedel sjunker samtidigt som antalet tillgängliga naturläkemedel stiger.

»Samtidigt är naturläkemedel en mångmiljardindustri som till skillnad från läkemedelsforskning inte belastas av de risker och kostnader som framtagandet av nya och potentiellt viktiga läkemedel innebär.«