Bäste Göran, Du har just blivit utnämnd till ett av de viktigaste politiska uppdragen i landet. Att kunna ge alla invånare en högklassig sjukvård är en drivkraft som vi, Sveriges läkare, delar med dig. Efter att ha läst Alliansens rapporter om hur ni vill reformera och förbättra sjukvården ser vi läkare möjligheter till positiva förändringar de kommande åren.
Några av era förslag stämmer väl överens med Läkarförbundets syn, och vi är övertygade om att vi tillsammans kan nå framgång i förändringsarbetet. Att ta till vara de professionellas tankar och idéer om hur vården ska bedrivas ligger väl i linje med den politik ni presenterat.

Vården behöver ökade resurser. Läkarförbundet anser att en ökning till 10 procent av BNP är ett rimligt mål. Trots utlovade satsningar har andelen av BNP som går till sjukvården minskat under 2005 – det är inte en hållbar väg.
Även medicinsk forskning behöver reella ekonomiska förstärkningar, vi har många indikationer på att Sverige tappar mark. Forskning är inte ditt ansvar som socialminister, men att värna och satsa på den medicinska forskningen är en förutsättning för att svensk sjukvård ska behålla sin höga nivå.
Till de viktigaste frågorna som Alliansen gått till val på hör löftet om att öka antalet allmänläkare i primärvården. Kanske kan fri etablering för allmänläkare vara en väg?
En annan åtgärd som ni utlovat är att hålla hälso- och sjukvården utanför tillämpningen av lagen om offentlig upphandling och i stället satsa på en primärvård där pengarna följer patientens fria val av vårdgivare. Detta kommer att attrahera många läkare till att vilja bli allmänläkare, vilket är en förutsättning för att bla förbättra vården av våra äldre och öka läkarmedverkan i ordinära och särskilda boenden.

Precis som Alliansen hävdat i valdebatten måste framtidens sjukvård kännetecknas av att patienten står mer i centrum. Patientens makt måste stärkas, och det gäller inte enbart rätten att välja vårdgivare utan också möjligheten att påverka sin egen vård. Ställ krav på öppna verksamhetsredovisningar, och satsa på fler kvalitetsregister inom alla specialiteter!
Först när vi i sjukvården redovisar vad som görs, och med vilken kvalitet, kan patienten verkligen utöva sitt fria vårdval. Vårdgarantin är ett steg i rätt riktning för att patienterna ska kunna styra över sin vård, men det är fortfarande för långa väntetider.
Hela närsjukvården måste byggas ut – vi syftar här på den vård nära patienten som inte kräver den fullt utrustade sjukhusvårdens resurser. En utbyggnad av närsjukvården skulle innebära att fler patienter kan tas om hand i öppenvården. Med specialister som tex geriatriker, internmedicinare, ortopeder och psykiatrer kan huvuddelen av vårdbehovet hos äldre och patienter med psykiska problem tillgodoses i närsjukvården.

Den väg Alliansen anvisat är att – i stället för en stopplag – satsa på att öka mångfalden av vårdgivare. Ni vill göra det lättare för vårdpersonalen att starta eget och stimulera framväxten av nya vårdgivare genom klara och konkurrensneutrala spelregler. Detta är en god politik, inte bara för vårdens arbetsmiljö – utan även för att ta till vara den kreativitet som finns hos professionerna för att utveckla en bättre svensk sjukvård.
Psykiatrin måste bli ett prioriterat område under mandatperioden. Precis som ni utlovat krävs ett resurstillskott redan 2007 och därefter ytterligare flera miljarder. Låt inte snålheten bedra visheten utan höj nivån med minst en miljard redan 2007!
Psykiatrin behöver stabila förutsättningar och chans till långsiktig planering i stället för dagens tillfälliga projektpengar. Bristen på slutenvårdsplatser är allvarlig, och tillgängligheten till specialistpsykiatri måste förbättras.

Läkarna är en mycket viktig profession i sjukvården, men många upplever att deras arbetsvillkor försämrats under de senaste åren. Olika rapporter har visat att många läkare mår dåligt, och sjukskrivningsstatistiken för läkare har inte förbättrats som för övriga befolkningen. För att patienterna ska få en god vård, måste läkaren själv må bra. De ansvariga för sjukvården måste vara lyhörda för hur de anställda upplever sin situation.
Jag vill önska dig lycka till i ditt nya arbete och förutsätter att du lyssnar på synpunkter från oss läkare och alla andra i vården.

Patientens makt måste stärkas, och det gäller inte enbart rätten att välja vårdgivare utan också möjligheten att påverka sin egen vård.