Den nya regeringens förslag om ökad mångfald i vården och mer resurser till forskningen har hälsats med uppskattning från Läkarförbundet. Det finns dock andra inslag i regeringsförslagen som leder till konsekvenser som man möjligen inte insett.
Hit hör besparingarna inom arbetsmarknadsområdet, t ex slopandet av anställningsstöden och nedbantad utbildningsbudget. Dessa åtgärder drabbar i hög grad de utländska läkare som för att få svensk legitimation måste komplettera sin utbildning.
De invandrade läkare som behöver genomgå provtjänstgöring har hittills fått anställnings- eller aktivitetsstöd. Denna finansiering försvinner sannolikt, och dessutom drabbas kurserna i »vårdsvenska« och preparandkurserna inför det s k Tule-provet som krävs för legitimation.
De nu föreslagna nedskärningarna leder således till att arbetsförmedlingarna inte längre kan hjälpa in de utländska läkarna på den svenska arbetsmarknaden. Bara i Stockholm handlar det om 165 läkare som nu stoppas, trots stor efterfrågan på fler läkare.
Detta kan rimligen inte ha varit regeringens avsikt. Här behövs kompletterande beslut om undantag från de generella nedskärningarna, så att inte såväl vården som de berörda läkarna ska drabbas mycket negativt. LT