Möjligheterna till vinst och avkastning på insatt kapital är förutsättningen för framväxten av privata vårdgivare inom den offentligt finansierade sjukvården. Och om det privata sjukhuset uppfyller landstingets krav bör eventuell överkapacitet kunna säljas till försäkringsbolag och privatpersoner.
Läkarförbundet tillstyrker således förslagen i den PM som Socialdepartementet lade fram i höstas om nya driftsformer för sjukhus, dvs ett avskaffande av den s k Stopplagen. Förbundet ser detta som ett steg mot ökad mångfald av vårdproducenter.
Det är viktigt att vården främst ska vara gemensamt finansierad, men den medicinska utvecklingen m m kommer att tvinga fram beslut om vilken sjukvård som ska finansieras med skatter. Sådana prioriteringar måste ske öppet i en offentlig process.
För närvarande är det för många aktörer både centralt och i landstingen som arbetar med sådana prioriteringar och riktlinjer för vård. Det behövs en nationell samordning som på så vis också kan tillgodose en vård på lika villkor oavsett var man bor. Med öppna prioriteringar, lika i hela landet, kan medborgarna sedan avgöra om man tycker sig behöva en kompletterande försäkring eller inte.
I remissvaret utvecklar förbundet också sin syn på privata rådgivares roll i läkarnas utbildning. Läs mer om detta remisssvar på sidan 199! Den fullständiga texten kommer att finnas på Läkarförbundets webbplats. LT