Den svenska läkarkåren har historiskt sett tagit ett stort ansvar för sin utbildning. Det har gällt såväl de reglerade utbildningskraven fram till examen, legitimation och specialisering som det livslånga lärandet, dvs den kompetensutveckling som är läkarens ständiga följeslagare. Varje enskild läkares kunskap och omdöme bidrar i högsta grad till hög kvalitet och säkerhet i sjukvården.
För att kunna garantera en hög kompetens hos läkarkåren behövs en fortlöpande kvalitetssäkring av utbildningarna på alla nivåer. Läkarnas professionella organisationer – Läkaresällskapet och Läkarförbundet – har därför engagerat sig starkt för en sådan kontinuerlig granskning. Som exempel kan nämnas de sk Spur-inspektionerna av AT och ST liksom årliga enkäter om grundutbildningens kvalitet.
Organisationerna har också gemensamt arbetat med att ta fram ett förslag till ett interaktivt dokumentationsverktyg, där läkaren kontinuerligt kan samla uppgifter om sina fortbildningsplaner och genomförda utbildningar. Det är ett utredningsarbete som har pågått sedan 2002, och som i flera etapper under åren förankrats i styrelserna och specialitetsföreningarna.
Arbetet har nu resulterat i Kompetensportföljen, ett webbverktyg som är tänkt att hjälpa alla läkare att dokumentera och följa upp sin professionella utveckling. »Portföljen« ger läkaren möjlighet att systematiskt analysera sin kompetens och sitt utbildningsbehov, men också ett sätt att inför en blivande arbetsgivare överskådligt redovisa genomgången utbildning.

Parallellt med arbetet att skapa detta webbverktyg har det också utförts en översyn av specialitetstrukturen och specialistutbildningens kvalitet. Läkaresällskapet har utvärderat Utbildningsbok för ST, och en slutsats blev att denna bör utvecklas till ett mer interaktivt verktyg som kan användas i det dagliga arbetet. Även utbildningsboken för AT planeras på liknande sätt bli webbaserad.
Till Kompetensportföljen finns redan kopplade informationssidor där väsentlig information om läkares utbildning och fortbildning sammanställts. Tanken är nu att på en och samma webbplats integrera allt interaktivt material, inklusive utbildningsböckerna för AT respektive ST, till en sk Utbildningsguide.
Genom att samla all information i guiden kan resurser användas effektivt, samtidigt som man uppnår en bättre funktion för den enskilda läkaren. Läkaren kan få en överblick över regelverk och förutsättningar, information som därtill är anpassad till var hon eller han än befinner sig i sin yrkeskarriär. Läkaren kommer att förfoga över egna, skyddade sidor – ett elektroniskt bibliotek med uppgifter om utbildningsplanering och genomförda aktiviteter, som även kan sammanställas till ett personligt CV.
ST-läkaren kan exempelvis registrera sitt arbete med delmål i specialitetens målbeskrivning och enkelt se vilka delmål som uppfyllts. På webbplatsen ska också finnas information om utbildningsplatser via länkar till Ipuls och andra utbildningsaktörer. Vidare ska det finnas allmän information om aktuella utbildningsfrågor. Även för läkarstuderande kommer Utbildningsguiden att bli ett värdefullt hjälpmedel.

Denna samlade dokumentation bör kunna bli en viktig del i ett kvalitetssäkringssystem där läkarkåren kan redovisa att läkarna genom en kontinuerlig fortbildning tar ansvar för patientsäkerhet och medicinsk kunskapsutveckling. På sikt kan det få stor betydelse för läkarkårens legitimitet och anseende.