Rökfria miljöer har visat sig vara ett av de viktigaste vapnen i kampen mot tobaksskador. Vi vet idag att rökfria miljöer skyddar icke-rökare, minskar rökares »konsumtion«, stimulerar till rökstopp och minskar risken för återfall.
Därför är det glädjande att EU-kommissionen nu arbetar med ett förslag i den riktningen som tänks omfatta hela Europa. Det bör lagstiftas om ett generellt förbud mot rökning i alla offentliga lokaler och arbetsplatser.
Ett problem är dock att det i EU-familjens länder finns stora skillnader i rökvanor och opinionsläge. Erfarenheter visar att rökfria miljöer bör förberedas väl, tex genom information och opinionsbildning.
Förändringar kan knappast genomföras om lagstiftaren ligger alltför långt före den allmänna opinionen. Man bör därför inte helt ta avstånd från dellösningar som exempelvis rökrum. Slutmålet måste ändå vara helt rökfritt i berörda lokaler.
Detta är, jämte ökad skatt på tobak, det viktigaste sättet att motverka rökning i samhället. Man bör dock komplettera sådana åtgärder med olika sorters stöd till individen, såsom särskilda specialistkliniker för rökavvänjning.
För att hjälpa personer som vill sluta röka behöver läkare och annan sjukvårdspersonal ges tillräckliga kunskaper för sådant arbete, anser Läkarförbundet, som yttrat sig över en sk grönbok från EU-kommissionen (se hela yttrandet på www.lakarforbundet.se, under remisser). LT