Socialdepartementet har nyligen tillsatt en arbetsgrupp med uppgift att överväga och lämna förslag om ändringar i lagen om läkarvårdsersättningen (taxan) och lagen om ersättning för sjukgymnastik. Arbetsgruppen skall också lämna förslag om åtgärder som underlättar för vård- och omsorgspersonal att ta över driften av verksamhet från kommuner och landsting, s k avknoppning. Arbetet skall vara avslutat senast den 31 december 2007.
I direktiven till arbetsgruppen ingår att aktualisera möjligheterna för läkare och sjukgymnaster att överlåta en praktik till en kollega, s k ersättningsetablering. Andra frågor som skall belysas är hur ersättningsnivåerna bestäms, läkarnas och sjukgymnasternas återrapporteringsskyldighet samt landstingens möjligheter att granska verksamheten.
Arbetsgruppen skall vidare belysa frågan om hur avknoppningar förhåller sig till lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lämna förslag på hur stöd till vårdpersonal som vill överta offentligt driven verksamhet skall utformas.
Möjligheten att överlåta sin praktik var fram till och med 1993 en rättighet i dåvarande lagtext. Patienten kunde i regel räkna med att verksamheten vid mottagningen fortsatte i en ny läkares regi, ofta i samma lokal och med samma personal. Kontinuiteten och tillgängligheten upprätthölls, och det innebar stor trygghet för patienterna.
I samband med att fri etablering infördes i januari 1994 försvann temporärt behovet av ersättningsetablering. Den fria etableringen blev dock en dagslända, då den nya regeringen på hösten 1994 upphävde denna rättighet.
Möjligheten till ersättningsetablering återskapades aldrig. Mot den bakgrunden välkomnar nu Läkarförbundet socialdepartementets initiativ till ett återinförande av ersättningsetablering, även om det kan innebära ytterligare förändringar av lagtexten. En tydlig signal är skickad om att taxan inte längre är hotad utan skall bevaras och utvecklas.

Att via ersättningsetablering behålla en privatläkarkår av egenföretagare bidrar till en utveckling av den öppna vårdens kvalitet och effektivitet. Medelåldern bland landets privatläkare är nästan 60 år, och en föryngring välkomnas.
I Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program, »Framtidens sjukvård« från 2004, ser vi också möjligheter att ge allt fler kolleger en möjlighet att, helt eller till delar, verka i andra driftsformer än landstingens. Avknoppning av vårdverksamhet kan bli ett realistiskt verktyg för kolleger att flytta ut verksamhet från landstingens organisation.
Vi ser redan att man planerar för en ny primärvård i flera landsting. Hallandsmodellen ger genom kundval, fasta ersättningar och »ackreditering« (årets modeord i svensk sjukvårdspolitik) en grund för etablering. Även Stockholmsmodellen med »auktorisation« och kundval skapar goda förutsättningar för läkarna att ta över offentligt drivna vårdcentraler.

Läkarförbundet ser nu arbetet med att understödja de nya moderna styrformerna som ett prioriterat arbete vid sidan av de mer klassiska fackliga frågorna – även ett förhandlingsår som i år. Att bidra till en mångfald arbetsgivare är ett led i arbetet att stärka läkarnas ställning i vården.
För dig som funderar på att byta bort din nuvarande arbetsgivare kan Läkarförbundet ställa upp med ett kvalificerat kansli- och juriststöd. Vi vill göra dig som medlem uppmärksam på möjligheterna att bli din egen. Ett led i detta arbete är de »starta eget-kurser« som Läkarförbundet anordnar. Två kurser är inplanerade, en i maj och en i augusti. Kurserna ger dig grundläggande information i bl a ekonomi och juridik – ett startpaket för dig som vill bli egen företagare i vården.
Vi har en växande frustration bland landets sjukhusläkare, där allt fler skulle vilja driva sin mottagningsverksamhet utanför sjukhusens organisation. Om vi skall ha en mångfald i vården så är tiden nu mogen. Etablering, avknoppning, ackreditering eller auktorisation är alla vägar till en ökad mångfald av vårdgivare. Låt patienten välja läkare och låt läkaren välja driftsform!

»Att bidra till en mångfald arbetsgivare är ett led i arbetet att stärka läkarnas ställning i vården.«