Regeringens budgetproposition för 2008 innehöll många åtgärder för att få fler i arbete, vilket är bra. För hälso- och sjukvårdspolitiken avser man ändra målet till »Befolkningen ska erbjudas en behovsanpassad, tillgänglig och effektiv vård av god kvalitet«. Målet är bra men svåruppnått om inte resurserna förstärks. Vårdens andel av BNP, inklusive kommunernas äldrevård, har under senare år legat still vid 9,1 procent. Läkarförbundets mål är 10 procent.

Resultatuppföljningen för 2007 visar på några områden där hälso- och sjukvården kan förbättras. Det gäller tillgänglighet till primärvård och psykiatri, olikheter mellan och inom landstingen samt tillgången till medicinsk rehabilitering.

Flera satsningar aviseras där man avvaktar pågående utredningar. Vi inväntar med spänning de förslag som den forskningspolitiska propositionen hösten 2008 kommer att innehålla för att öka kvaliteten i svensk forskning. Kommer Sverige att uppnå målsättningen i Lissabon-deklarationen – att investeringar i forskning och utveckling ska utgöra 3 procent av varje medlemsstats BNP?