I måndags presenterade Socialstyrelsen »Försäkringsmedicinskt beslutsstöd – vägledning vid sjukskrivning«. Beslutsstödet ska ge vägledning för bedömning av arbetsförmåga och längd på sjukskrivningsperioder för olika medicinska tillstånd. Detta är första delen och behandlar dels övergripande principer och dels somatiska diagnoser. De psykiatriska diagnoserna kommer att presenteras i januari.

Beslutsstödet har under framtagandet diskuterats mycket. Många farhågor har rests: att det skulle tvinga sjuka människor tillbaka i arbete alltför tidigt och att stödet skulle användas stelbent utan individuella hänsyn. Samtidigt finns det nu stora möjligheter att förbättra sjukskrivningsprocessen med hjälp av beslutsstödet. Patienterna kan använda beslutsstödet för att skynda på bedömning, behandling och rehabilitering, och det kan bli en press både för sjukvården, Försäkringskassan och arbetsgivaren att erbjuda rätt insats i rätt tid.

Samtidigt är det väldigt viktigt att beslutsstödet följs upp, kvalitetssäkras och utvärderas. Förhoppningsvis kan detta första arbete inspirera till mer forskning om sjukskrivningens effekter, så att det inom en snar framtid finns mer vetenskapligt belagd kunskap, till gagn för både patient, läkare och samhälle.