Läkemedelsverket har för en tid sedan lagt förslag till ändrade föreskrifter om licensförsäljning av läkemedel. Licensförfarandet gör det möjligt att i speciella situationer använda läkemedel som av olika skäl inte är godkända i Sverige.
Licenserna kan gälla en enskild patient eller vara sk generella licenser för läkemedel som kan behövas i akuta situationer för en patientgrupp.
Verkets förslag kan medföra en förskjutning mot enskilda licenser i stället för generella dispenser. Licensansökningar utgör redan idag en stor arbetsbörda för läkare inom vissa specialiteter, tex hematologi, onkologi och intensivvård.
För generella licenser räcker det med ansökan en gång per år, medan enskilda licenser måste ansökas för varje patient. Det säger sig självt att fler ansökningar om enskilda licenser leder till ett avsevärt merarbete.
Läkarförbundet anser därför att den föreslagna ordningen är mindre lyckad. I stället borde man kunna utgå från indikation som grund för dispens, och att kontrollen säkerställs genom biverkningsuppföljning.
Dessutom borde blanketten för licensansökan moderniseras och göras mer åtkomlig.