Den 8 oktober utkom »Öppna jämförelser«, den andra rapporten i Socialstyrelsens och Sveriges Kommuner och Landstings gemensamma arbete att öppet redovisa och jämföra hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet.
Rapportens syfte är främst att stimulera till fördjupade analyser och diskussioner, med det underförstådda motivet att det är oacceptabelt att vården skulle vara av olika kvalitet i olika landsändar eller kanske till och med variera inom samma landsände. Av det följer att man ser jämförelserna som en stimulans till förbättringsarbete. Ytterligare ett syfte är att verka som pådrivare för bättre tillgång till data av god kvalitet.
Den första rapporten, som utkom i juni 2006, bär vittnesbörd om att behovet av bättre data är stort.
Rapporten väckte anmärkningsvärt liten uppmärksamhet kanske för att den var inriktad på jämförelser mellan landsting, en nivå som ligger betydligt högre än vad de flesta läkare och sjuksköterskor kan påverka.

Inför årets rapport har ambitionsnivån varit högre. Det har funnits en önskan att presentera data på sjukhusnivå och att få med data rörande patientsäkerhet. Detta har dock visat sig vara svårt att uppnå. Den mest omfattande källan för data rörande patientsäkerhet är LÖFs (Patientförsäkringens) databas. LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) har tagit fram uppgifter lämpliga för »Öppna jämförelser«, men har inte accepterat att de används för rangordning. Alltför många faktorer kan påverka utfallet för att man skall våga påstå att ett landsting är säkrare eller mer riskabelt än ett annat. LÖFs data finns därför inte med i »Öppna jämförelser« 2007.
På LÖFs webbplats (www.patientforsakring.se) under rubriken Nyheter och Öppen redovisning finns data på landstingsnivå tillgängliga, för den som är intresserad.

»Alltför många faktorer kan påverka utfallet för att man skall våga påstå att ett landsting är säkrare eller mer riskabelt än ett annat.«