Fredagen den 8 september hölls på Svenska Läkaresällskapet ett möte om kvaliteten i den svenska läkarutbildningen med anledning av Högskoleverkets utvärdering av denna under 2006. Grundutbildningen av läkare har omdanats under senare år, bl a för att EU-anpassas enligt Bologna-överenskommelsen. Vid KI startade nu på höstterminen studenter på termin 1, 6 och 9 enligt den nya studieplanen, som är avsedd att förbättra utbildningen där den enligt HSV uppvisat brister.

Med i styrgruppen, som gjort utvärderingen, fanns professorerna Stefan Lindgren och Jörgen Nordenström. De var också aktiva under mötet, där de gärna även ville diskutera en omdaning av den svenska läkarutbildningen fram till legitimation. Dessa tankar har de tidigare gett uttryck för i en debattartikel i Läkartidningen 10/2007. Titeln på inlägget var »Sex år till legitimation«. Författarna uttryckte vid mötet förvåning över att någon debatt i frågan inte uppstått. På Läkaresällskapets möte var dock varken Socialstyrelsens eller SKLs representanter beredda att diskutera denna fråga mer extensivt. Man konstaterade att AT, sedan dess införande i början av 1970-talet, fungerat väl som en del i den »trestegsraket« som grundutbildning, AT och ST utgör.

Det finns dock argument för en förändring av nuvarande system i Sverige, eftersom läkare utbildade i de flesta övriga EU-länder får legitimation efter 6 år. I många länder får läkarna härefter en tillfällig licens, som gäller ett år, under vilket läkaren tjänstgör under handledning.

Inom EU borde det vara lika angeläget att reglera vad som krävs för läkarlegitimation som att reglera grundutbildningen, såsom nu skett. Det blir säkert anledning att återkomma i denna fråga!

»Inom EU borde det vara lika angeläget att reglera vad som krävs för läkarlegitimation som att reglera grundutbildningen, såsom nu skett.«