Nutek, Verket för näringslivsutveckling, och Almega, branschorganisation för tjänsteföretagare, har tagit initiativ till ett projekt kallat »Vård och omsorg – en framtidsbransch« för att studera hur konkurrenskraftig den svenska vård- och omsorgsbranschen är och hur konkurrenskraften kan förbättras. I förra veckan presenterades slutrapporten. Det är spännande att se vården ur ett positivt framtidsperspektiv, till skillnad från de olika rapporter om nedskärningar och larm om felbehandlingar som oftast presenteras.
Vård och omsorg är i dag landets största bransch inom tjänstesektorn, med cirka 665 000 sysselsatta. Trots ökad konkurrensutsättning under senare år utgör privata vårdgivare bara omkring tio procent av den offentligt finansierade vården och omsorgen.
I rapporten diskuteras om det finns tillväxtmöjligheter i denna sektor. Dess tjänster syftar till att möta människors behov, behandla sjukdom och funktionsnedsättning samt främja hälsa och förebygga sjukdom.
Detta gör paradoxalt nog att insatserna i sig kan bidra till en minskad efterfrågan på vård och omsorg. Det konstateras dock att behov av och efterfrågan på vård och omsorg kommer att växa, inte minst på grund av den demografiska och medicintekniska utvecklingen i kombination med en ökad efterfrågan från hushållen i takt med stigande inkomster.
Om man inom ramen för det offentliga åtagandet ska kunna möta de växande behoven kommer det med största sannolikhet att krävas tillskott av både ekonomiska och personella resurser. Det är också angeläget att öka produktivitet och effektivitet inom vård och omsorg, eftersom resursbehovet begränsas med en kostnadseffektiv resursanvändning. Ett sätt att öka produktiviteten och effektiviteten kan vara ökad konkurrens, där privata utförare får möjlighet att tävla med offentliga. Det finns utrymme för tillväxt av privat produktion även om sektorn som helhet inte växer.

En fråga som rapporten tar upp är om vård och omsorg kan lära av andra branscher. Man konstaterar att det finns ett antal särdrag inom vården som skiljer den från andra branscher; den offentliga dominansen inom både finansiering och produktion, tredjepartsfinansiering, rumslig bundenhet och informationsasymmetri. Men svaret på frågan blir ändå att sektorn kan dra lärdomar från andra branscher.
Det pågår stora strukturförändringar inom vården, och landsting och kommuner har försökt skapa mer marknadsmässiga förhållanden inom vård och omsorg. En modell som mött allt större intresse på senare tid är olika former av kundval – en form av konkurrensutsättning där brukaren själv får välja utförare. Detta finns idag för hemtjänst, särskilda boenden, personlig assistent och nu också primärvård och innebär stor valfrihet för brukaren. Erfarenheten hittills är dock att relativt få utnyttjar möjligheten att byta utförare.
Mer än 80 procent av dem som arbetar inom vård och omsorg är kvinnor. Därför är det inte heller förvånande att antalet kvinnliga företagare är högre än antalet manliga. År 2004 var 57 procent av vård- och omsorgsföretagarna kvinnor, vilket är nästan dubbelt så mycket som inom näringslivet i helhet. Om man presenterar siffrorna på ett annorlunda sätt visar det sig att drygt fem procent av männen i branschen är sysselsatta som egna företagare, men endast drygt en procent av kvinnorna.

Rapporten avslutas med sju förslag till hur vård och omsorg kan bli en framtidsbransch. Man anser att sektorn bör konkurrensutsättas, och det bör skapas förutsättningar för kundvalssystem inom hela vård- och omsorgsområdet.
Man visar på problemen med att tillämpa LOU, lagen om offentlig upphandling, i vården. Många små företag upplever upphandlingen som ett hinder på grund av formella krav som kan innebära en stor administrativ belastning för ett litet företag eller till och med göra det omöjligt att delta i upphandlingen.
Det är viktigt att stötta entreprenörskap. Genom att uppmuntra entreprenörer inom hela vård- och omsorgssektorn kan verksamheten utvecklas och variationen öka. Inom branschen finns också goda förutsättningar att exportera svenskt kunnande och vissa tjänster inom området, och därför bör åtgärder sättas in som underlättar internationalisering.
Rapporten är intressant att läsa och ger en framåtsyftande och utvecklande bild av vård och omsorg. För att locka duktiga unga medarbetare och företagare till vården måste vi kunna erbjuda ett spännande område – och det visar denna rapport mycket tydligt att vi har.?

»Genom att uppmuntra entreprenörer inom hela vård- och omsorgssektorn kan verksamheten utvecklas och variationen öka.«