Denna vecka hålls Läkarförbundets årliga fullmäktigemöte – förra året beslöts att förlägga mötet till hösten för att ge delföreningarna mer tid att komma in med motioner efter sina fullmäktige- och årsmöten. Det verkar ha gett effekt, i alla fall om man tolkar antalet motioner så. I år har 42 motioner avlämnats, vilket nog är rekord.

Under det gångna året har Centralstyrelsen, CS, och kansliet arbetat med att ta fram en tydligare verksamhetsberättelse och -plan. De tidigare 15 visionerna tillsammans med mål och delmål var alltför detaljerade och svåra att överblicka. I stället finns nu en verksamhetsberättelse med verksamhetstal och resultatanalys för att kunna utvärdera det gångna årets arbete. Verksamhetsplanen (VP) anger inriktning för förbundets arbete med prioriterad verksamhet samt resultatmål.

Fullmäktigemötet samlar drygt 140 delegater från hela landet plus observatörer från specialitetsföreningar, inbjudna gäster och tjänstemän på kansliet. Mötet ger ett tillfälle att träffa kolleger och diskutera framtiden för kåren och förbundet, och det är viktigt att alla bereds möjlighet att bidra.
För att öka dialogen och få en bättre beredning av motioner och verksamhetsplan har CS beslutat att fullmäktigemötet i år ska arbeta med motioner, propositioner, budget och VP i fem utskott. Med tanke på den stora mängd motioner som inkommit tror vi att det är en bra satsning för att hinna med allt under två dagar.

CS har två propositioner. Vi föreslår flexibel pensionsålder 61–70 år för medlemskapet, så att förbundets serviceåtagande och rätten till individuellt fackligt stöd kopplas till avgiftsnivå. Dessutom föreslår vi att pensionärsmedlemmars medlemskap i yrkes- och lokalförening ska vara frivilligt.
Alla handlingar till fullmäktige finns att läsa på http://www.lakarforbundet.se