Sedan Läkarförbundets förhandlingar med SKL strandat utsågs 3 december två medlare, Jan Sjölin och Ulf Perbeck. I skrivande stund pågår medling fortfarande, och det är ännu oklart om det kommer att komma ett bud före jul.
Den fråga som fortfarande är svårast att lösa är hur den nya arbetstidslagen ska implementeras i kollektivavtal för läkare, dvs vad som händer när avsteg måste göras på grund av att en läkare inte kan få sin lagstadgade dygns- eller veckovila. Medlingen ska lösa även övriga frågor i yrkandena, och medlarna förväntas komma med ett heltäckande bud när de anser tiden mogen.
Den närmaste tidens utveckling kan gå åt olika håll. Ett bud som endera parten inte kan acceptera leder till varsel om konflikt. Det är osannolikt att ett sådant bud kommer nu.
Antingen bedömer medlarna denna vecka att parterna står så långt från varandra att det görs ett avbrott i förhandlingarna, eller så får vi ett bud som båda parter kan acceptera och då slutförs förhandlingarna före helgerna.
Gå in på Läkarförbundets webbplats, www.lakarforbundet.se och läs aktuell information!

God Jul och Gott Nytt År
önskar
Eva Nilsson Bågenholm
ordförande i Läkarförbundet