I veckans nummer av Läkartidningen publiceras en studie av 177 förlossningsskador från LÖFs databas (LÖF, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag), skador som orsakat svår cerebral pares hos de drabbade barnen. Studien visar på brister i rutiner och organisation, brister som kan åtgärdas för att göra vården säkrare.
LÖF har tagit initiativ till och sponsrat studien i syfte att ställa kunskap till berörda professioners förfogande så att de kan ta initiativ till att rätta till bristerna. Det är därför mycket glädjande att SFOG, Svenska Barnmorskeförbundet och Svenska barnläkarföreningen, utifrån denna och andra studier, har tagit fram ett självvärderingsinstrument för förlossningskliniker med frågor av typen »Hur säkerställer ni att…?« Svaren kan ge vägledning till förbättringsområden.
LÖF har förklarat sig berett att ge ekonomiskt stöd till de förlossningskliniker som använder de tre föreningarnas instrument men har annars inget inflytande över utformning eller implementering. Förhoppningsvis ska alla landets förlossningskliniker inom en tvåårsperiod ha använt professionernas instrument och gjort sin förlossningsvård säkrare.

Specialistföreningar har genom sitt stora inflytande alldeles särskilda möjligheter att verka för säkrare vård utifrån evidensbaserad kunskap.
LÖF har en unik databas med förmodligen Sveriges bästa information om inträffade patientskador. Den fylls på med ca 10 000 anmälningar per år. LÖF ser gärna att den används för att lära av inträffade misstag genom händelseanalyser så att rutiner kan ändras för att förhindra att samma typ av misstag sker fler gånger. LÖF vill också att forskare utnyttjar materialet för att göra vården säkrare.
LÖF välkomnar att fler forskare studerar databasen.

»LÖF har en unik databas med förmodligen Sveriges bästa information om inträffade patientskador.«