I höstas beslöt regeringen att bygga ut läkarutbildningen med ytterligare 330 platser under fem år. Redan då slog Medicine studerandes förbund larm om riskerna för utbildningens kvalitet.
Nu har högskoleminister Lars Leijonborg (fp) i en radiointervju aviserat att han ska verka för att ännu fler studenter ska utbilda sig till läkare.
MSF kartlägger kontinuerligt hur det ser ut på de stora medicin- och kirurgikurserna. Resultaten visar att det redan är alldeles för trångt på våra svenska läkarutbildningar.
Man kan förstå ilskan hos MSF när man från politiskt håll bara talar om ett ökat antal studenter men inte svarar på hur man samtidigt ska få en godtagbar standard. MSFs enkät visar att många studerande redan i dag missar väsentliga moment som varje läkare måste kunna.
Nästan var fjärde student på kirurgikursen svarar att de inte tillgodogjort sig den praktiska kunskap som förväntas av dem. Hälften anser att det behövs stora förbättringar av den kliniska utbildningen.
Som de studerande själva så bra uttryckt det: För att patienterna ska kunna känna sig trygga krävs inte bara fler läkare. Det krävs bra läkare.