Invånarna i Sverige tar för givet att de ska få en bra och säker vård när de så behöver. Svensk sjukvård håller hög kvalitet och har visat goda resultat, men ändå inträffar skador. Hälso- och sjukvård är en riskfylld verksamhet, trots att alla medarbetare inom vården gör sitt yttersta för att hjälpa patienter och aldrig medvetet gör något som kan skada.
Socialstyrelsen har nyligen gjort en s k vårdskademätning som visar att det i svensk sjukvård inträffar skador som hade kunnat undvikas. Man har ur journalhandlingar analyserat händelser eller omständigheter som tyder på att patienten skadats eller fått en komplikation, och där orsaken sannolikt var vården eller utebliven vård.
Resultaten, som närmare redovisas på annan plats i tidningen, visar att 8,6 procent av patienterna som vårdades i sluten vård hade fått vårdskador. Av dessa bedömdes 70 procent vara undvikbara. Förutom lidan­de för patienten medför vårdskadorna åtgång av extra vårdtid och extra besök i öppenvården.
Arbetet med att eliminera undvikbara skador måste vara en av de viktigaste uppgifterna för alla oss som arbetar med hälso- och sjukvård. Studier från andra länder har visat liknande resultat, och nu när vi fått bekräftat att situationen i Sverige är densamma måste vi intensifiera de insatser som redan pågår och dessutom hitta ytterligare sätt att förbättra.

Varför brister det i patientsäkerheten? Många anser att vi i hälso- och sjukvården är dåliga på att använda erfarenheter från inträffade händelser på ett systematiskt sätt, så att händelserna inte återupprepas. Flera faktorer är avgörande för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete – säkerhetskultur, analys av inträffade avvikelser, vårdgivarnas engagemang, och att inträffade avvikelser blir kända utanför den verksamhet där de inträffat.
Kunskapen om systematiskt patientsäkerhetsarbete med avvikelserapportering, händelseanalys och riskanalys har ökat väsentligt under senare år och pågår i de flesta verksamheter i dag.
Sveriges Kommuner och Landsting, Socialstyrelsen och Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag har i samarbete med Läkarförbundet, Vårdförbundet, Kommunal, Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterskeförening arrangerat tre nationella patientsäkerhetskonferenser under de senaste fem åren som har rönt mycket stort intresse. Flera goda exempel har lyfts fram, och många har fått inspiration för att fortsätta arbetet på hemmaplan. De goda erfarenheterna har bidragit till att det blir en fjärde konferens i september.

Läkarna är centrala i arbetet med att förbättra patientsäkerheten, och därför har Läkarförbundet på olika sätt bidragit i arbetet. Under våren har vi genomfört en webbaserad undersökning bland våra medlemmar för att ta reda på vilka faktorer de anser vara viktiga för att uppnå hög patientsäkerhet.
De faktorer man främst associerar till är kompetens, tid och personalresurser, rutiner samt samarbete. Läkarna anser att kompetensen redan i dag är hög, men att det råder skriande brist på tid och personalresurser.
Undersökningen visar på ett stort missnöje med arbetssituationen, vilket är alarmerande. Orsaken är främst brist på tid. Läkarna upplever dagligen stress, frustration och känslor av otillräcklighet, och många saknar tid för reflektion. Alltför ofta fattas alltför många snabba beslut om alltför många patienter. En läkare uttrycker det så här: »Tidsbrist gör att man inte får hela bilden i anamnesupptagandet och ger förhastade slutsatser.«
Undersökningen visar också att många läkare skulle känna sig mer tillfreds och bli mer öppna om »syndabockstänkandet« försvann, dvs att man inte pekar ut en enskild person när något går snett.
Därför är den patientsäkerhetsutredning som regeringen tillsatt också väldigt viktig. Slutbetänkandet ska lämnas i december.

För Läkarförbundets medlemmar är det angeläget att det skapas ett rapporteringssy­stem för avvikelser som är skilt från ansvarsutkrävandet riktat mot enskilda medarbetare. Ett patientsäkerhetssystem måste inriktas på varför en händelse inträffat och hur händelsen kan förebyggas, inte på vem som gjort fel och ska ställas till ansvar.
Sjukvården är i dag alltför komplex för att man ska kunna relatera enskilda händelser till en enda person. För att uppnå en säker vård behöver vi en konstruktion som bidrar både till att förhindra att misstag uppstår och till att lära av de fel som ändå begås.
Efter sommaren startar Läkarförbundets nya satsning för bättre patientsäkerhet. I dialog med våra medlemmar och andra aktörer kommer vi att på olika sätt verka för förbättringar. Eller som en av medlemmarna uttryckte det i undersökningen: »Alla gör fel ibland men oftast inte samtidigt. Genom samarbete kan vi hjälpa varandra att upptäcka fel i tid.«