Den som inte utvecklas kommer att avvecklas. Regeln är applicerbar på det mesta, och läkares specialiseringstjänstgöring (ST) är inget undantag. I detta ligger också att det är viktigt att vara aktiv i en förändringsprocess, så att man kan påverka utvecklingen på bästa sätt.
Som profession med reglerade kunskapskrav och yrkesansvar har vi krav på oss att alltid vara kompetenta och uppdaterade. Vi måste alltid kunna ge våra patienter bra och säker vård, och vårdens standard avhänger av professionens kvalitet. Löner, arbetslivsvillkor och anställningstrygghet måste stå i paritet med den kvalificerade och centrala roll som vi läkare har i hälso- och sjukvården.
Läkarförbundet har mer än hundra års erfarenhet av arbete för den medicinska professionens villkor och förutsättningar. Vi arbetar systematiskt för att utveckla bra stöd och goda villkor för läkares grund-, vidare- och fortbildning.

Läkares specialiseringstjänstgöring måste regelbundet utvärderas och utvecklas. Sjukvården är ingen statisk verksamhet, och kraven på en specialist ändras kontinuerligt. Förutom rent medicinska kunskaper och färdigheter ska individen dessutom behärska kommunikation, ledarskap samt medicinskt forsknings- och utvecklingsarbete.
Detta ligger helt i tiden och kommer förhoppningsvis att leda till att yngre läkare också tar plats i verksamheten i större utsträckning. Läkarrollen innehåller annat än ren sjukvårdsproduktion, och nu kommer detta dessutom att formaliseras.
Att odla fram en specialist tar många år och kräver stora resurser. Kvaliteten på framtidens sjukvård beror på hur väl vi förvaltar det humankapital som dagens och morgondagens ST-läkare utgör. Det är många som på ett eller annat sätt påverkar läkares specialiseringstjänstgöring – studierektorer, handledare, huvudmän, politiker, Socialstyrelsen, professionens organisationer, akademin, Social- och Utbildningsdepartementen mfl.
Läkarförbundet arbetar systematiskt för att förbättra strukturerna kring läkares specialiseringstjänstgöring. Genom medverkan i Nationella rådet för specialiseringstjänstgöring, som är rådgivande organ till Socialstyrelsen, har vi haft möjlighet att påverka föreskrifterna för specialiseringstjänstgöring, värna om hög kvalitet i ST och utarbeta kriterier för utbildande enheter.
I flera år har vi arbetat för att stärka studierektorsrollen, då den är en nyckelfunktion för läkares professionella utveckling. Studierektorernas insatser är oumbärliga som stöd till ST-läkarna och deras handledare, och för att utbildningen ska kunna organiseras och genomföras med hög kvalitet. Många studierektorer runt om i landet har gjort lysande insatser för utbildningen.

Som support till studierektorerna har Läkarförbundet ett nätverk med två årliga heldagskonferenser. Dessa är viktiga tillfällen för information och vägledning till studierektorerna i deras arbete, och de utgör samtidigt tillfällen för att ta vara på deras kunskap och erfarenhet – en viktig resurs för vidareutvecklingen av förbundets utbildningspolitik.
För att stärka handledarfunktionen har Läkarförbundet sedan många år arbetat, såväl centralt som lokalt, för att alla handledare ska ges möjlighet att delta i handledarutbildning. Arbetet har gett resultat, och en undersökning som Sylf nyligen genomfört visade att 48 procent av ST-läkarnas handledare har genomgått denna utbildning. Läkarförbundets enträgna lobbyarbete har även resulterat i att handledarutbildning anges som obligatorium i de nya föreskrifterna om läkares specialiseringstjänstgöring.
Trots framgångar finns det fortfarande mycket att göra. Studierektorer och handledare måste få tid och resurser för sitt arbete. En uppvärdering av deras viktiga insatser kräver också ett tydligt utfall i framtida lönerevisioner i dessa nyckelpersoners lönekuvert.

Denna vecka samlas de flesta som arbetar med ST-utbildningen på kongressen »Framtidens specialistläkare« i Malmö. ST-läkare, handledare, studierektorer, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän, och självklart även Läkarförbundet, är på plats.
Höstens studierektorskonferens är dessutom förlagd till kongressen och har ett mycket spännande program. Vi kommer att diskutera utvärdering och kvalitetssäkring av ST, ledarskapsprogram, läkarrollen i framtiden och studierektorns roll i nya ST. Vi räknar med många bra diskussioner och nya initiativ.

Kontaktuppgifter Sveriges läkarförbund:

www.lakarforbundet.se, E-post: info@slf.se Telefon: 08-790 33 00, Fax: 08-20 57 18 Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm Besök: Villagatan 5, Stockholm

Illustration: Annika Huett