Forskning, och klinisk forskning i synnerhet, är en högt prioriterad fråga inom Läkarförbundet. Det är glädjande att regeringen nu aviserat kraftigt ökade forsknings-anslag samt att medicinsk forskning ses som ett strategiskt område. Regeringen prioriterar fasta anslag kontra projektanslag samt att en större andel av medlen går till fakulteterna.
Detta är i linje med förbundets forskningspolitik med resurser till både bredd- och spetsforskning. Nu finns en reell möjlighet att öka rekryteringen till forskning, t ex genom inrättande av forskar-AT, forskar-ST samt postdok-anställningar för kombination av forskning och kliniskt arbete.
Låt oss nu hoppas att staten även kraftigt ökar ALF-anslagen, att landstingen ökar stödet till klinisk forskning genom ökade FoUU-anslag, att verksamhetscheferna ges reella möjligheter att värna både sjukvård och forskning samt att det inrättas speciella forskningsöverläkartjänster (vid universitetssjukhusen universitetsöverläkare).
Då kan vi börja se en ljusning på framtiden för den kliniska forskningen.