Vid ett symposium om patientsäkerhet på riksstämman lär Johan Carlson, chef för Socialstyrelsens tillsynsavdelning, ha yttrat att läkarna i detta avseende inte är »inne på banan«.
Det finns dock flera goda exempel på hur läkare tagit mycket aktiv del i patientsäkerhetsarbetet. Ett sådant är Aktion avvikelse på Sahlgrenska Universitetssjukhuset liksom Läkarförbundets PS-kampanj. Ett annat är ett projekt som drivs gemensamt av Svensk förening för obstetrik och gynekologi, Svenska barnmorskeförbundet och neonatologisektionen inom Barnläkarföreningen. Det syftar till att minska risken för asfyxiskador hos det nyfödda barnet. Fyrtio av landets 44 förlossningskliniker deltar eller har anmält sig för deltagande. Det är det starka engagemanget från de deltagande föreningarna som resulterat i denna nästan totala uppslutning.
Svensk ortopedisk förening har sedan ett par år arbetat aktivt med patientsäkerhet. Föreningen har genomfört en studie över säkerhetsklimatet inom ortopedin och hade patientsäkerhet som genomgående tema vid sitt senaste årsmöte. Nu arbetar föreningen tillsammans med Infektionsläkarföreningen, sjukgymnaster, operationssjuksköterskor och ortopedsjuksköterskor med ett projekt, PRISS, vars mål är att minska risken för infektion i samband med höft- och knäplastiker.
Under våren 2009 kommer fyra testkliniker att genomföra en självvärdering av sin infektionssäkerhet. Det följs av en extern kollegial revision. Efter justeringar utifrån lärdomar från testomgången kommer 20 kliniker att inbjudas till deltagande varje termin från hösten 2009.

I de här projekten är det tvärprofessionella angreppssättet av vital betydelse, men självklart är läkarnas insats betydelsefull. Genom liknande projekt kan fler läkare vara »inne på banan«.

»Det finns dock flera goda exempel på hur läkare tagit mycket aktiv del i patientsäkerhetsarbetet.«