Tre undersökningar som presenterades i förra veckan visar på ökande sociala skillnader i hälsa och dödlighet. SKL presenterar sin kunskapsöversikt Vård på (o)lika villkor – om sociala skillnader i svensk hälso- och sjukvård. Den visar att lågutbildade och låginkomsttagare får sämre vård och behandling.
Cancerfonden presenterade sin Cancerfondsrapporten 2009. Den visar att det finns en stark koppling mellan övervikt och cancer. Men också att det finns en dålig kunskap om denna koppling i befolkningen. Störst andel överviktiga finns i grupper med lägre utbildning och lägre inkomst. De närmaste decennierna kommer den ökande viktkurvan att återspeglas i cancerstatistiken.
Socialstyrelsen presenterade den nationella folkhälsorapporten 2009. Liksom tidigare år visar rapporten på sociala skillnader i hälsa och dödlighet. Hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes är vanligare bland lågutbildade. För att vända denna trend måste många olika insatser göras. Primärvården är viktig både när det gäller prevention och behandling och måste få tillräckliga resurser för att arbeta med detta.
De flesta landsting arbetar med att ta fram sin egen vårdvalsmodell. Politikerna måste ta dessa tre rapporter på största allvar. Den sociala skiktningen i hälsa och dödlighet visar tydligt att vårdvalsmodellerna måste ta socioekonomiska hänsyn i sina ersättningssystem.