Förra veckan lämnade Läkarförbundet sitt remissvar över betänkandet »Patientsäkerhet – Vad har gjorts? Vad behöver göras?«. I huvudsak är Läkarförbundet positivt till förslagen. Förbundet delar ut-
redningens uppfattning att nuvarande regelverk inte tillräckligt stödjer en hög patientsäkerhet och att ett repressivt system motverkar patientsäkerhetsarbetet. Avgörande är att det skapas ett öppet klimat och ett lärande system där det blir naturligt och självklart att tala om brister, risker och avvikelser.
Vårdgivarna ges i lag ett tydligare och mer preciserat huvudansvar för patientsäkerhetsarbetet. Det är utmärkt, för att patientsäkerhetsarbetet ska bli effektivt och framgångsrikt måste det huvudsakliga ansvaret ligga hos den som är ansvarig för verksamheten. I ansvaret ligger att vårdgivarna måste skapa en säkerhetskultur där alla är delaktiga. Samtidigt utvidgas personalens skyldighet att rapportera avvikelser till vårdgivarna.
Läkarförbundet är positivt till utredningens förslag att disciplinpåföljderna tas bort, de främjar inte patientsäkerheten. Snarare motverkar påföljderna öppna diskussioner om brister, risker, avvikelser och misstag. Diskussioner som är nödvändiga för ett framgångsrikt patientsäkerhetsarbete.
Likaså stödjer Läkarförbundet förslaget att anmälningar från patienter och anhöriga i fortsättningen ska behandlas av Socialstyrelsen, inte av HSAN. På det sättet kan en vidare och mer förutsättningslös utredning göras. Det är bra att HSANs roll renodlas till att behandla frågor om legitimation, förskrivningsrätt och prövotid.
Lex Maria-systemet blir kvar. Socialstyrelsens verksamhetstillsyn ska i första hand avse kontroll av att vårdgivarna uppfyller de krav på ett kontinuerligt patientsäkerhetsarbete som ställs på dem. Att Socialstyrelsens individtillsyn i det föreslagna sy­stemet ska rikta in sig på det lilla antal yrkesutövare som kan vara en fara för patientsäkerheten anser förbundet vara bra.
Socialstyrelsen ska också se till att patienter och närstående som lämnat klagomål ges möjlighet att bidra till utredningen i ärendet. Det är mycket viktigt för att utredningen ska bli heltäckande och sy­stemet vinna förtroende. Förbundet konstaterar att vården ofta har mycket att lära av patienters och anhörigas synpunkter. Därför borde det förtydligas närmare i utredningen hur patienter och anhöriga på bästa sätt involveras.
HSANs möjlighet att föreskriva yrkesutövare prövotid vidgas något jämfört med dagens reglering. För prövotid ska krävas att personen kan utgöra en fara för patientsäkerheten, vilket inte krävs för disciplinpåföljd i dag. Det är viktigt att prövotid i det nya systemet inte föreskrivs i fler fall än vad som är avsett. Det ska verkligen finnas ett konkret skyddsbehov för att prövotid ska bli aktuell. Det innebär att det normalt ska krävas mer än vad som i dag gäller för varning.
Polis och åklagare saknar specialistkunskap om förhållandena i vården. För att det inte ska uppstå sprickor mellan juridik och vad som är medicinsk vetenskap och beprövad erfarenhet föreslås det bli nödvändigt att inhämta Socialstyrelsens synpunkter så snart det inleds en förundersökning om händelser i hälso- och sjukvården.
Det här är ett efterlängtat förslag, särskilt efter den senaste tidens polisiära aktivitet på Karolinska Universitetssjukhuset.

Förslaget om krav på uppvisande av utdrag ur belastningsregistret inför anställning framstår som rimligt. En arbetsgivare inom hälso- och sjukvården borde kunna få veta om den som ska anställas har gjort sig skyldig till viss allvarlig brottslighet. Det går inte heller att bortse från frågan om allmänhetens förtroende. Arbetsgivaren bör dock, som utredningen föreslår, vara fri att anställa även den som förekommer i belastningsregistret.
Förbundet anser att vårdgivarnas ansvar för fortbildning och kompetensutveckling – som ett led i patientsäkerhetsarbetet – borde ha ägnats mer utrymme i betänkandet. Läkarförbundet konstaterar också att det är viktigt att man följer upp och utvärderar det nya systemet. Så att kraven på god rätts­säkerhet för patienter, anhöriga och yrkesutövare i vården tillgodoses som det var tänkt.