I förra veckan presenterade Socialstyrelsen för första gången en öppen jämförelse och utvärdering av hjärtsjukvårdens processer och resultat. Syftet var att se om svensk hjärtsjukvård är kunskapsbaserad och ändamålsenlig, säker, patientfokuserad, effektiv, jämlik och given i rätt tid. Dödligheten efter hjärtinfarkt har minskat betydligt under de senaste decennierna, men denna jämförelse visar att det råder stora skillnader mellan landstingen. I rapporten jämförs resultat över tid på nationell nivå samt landstings- och sjukhusjämförelser.

Inom vissa områden finns påtagliga behov av förbättringar. Här rekommenderas landstingen och sjukhusen att snarast starta förbättringsarbeten.

Principen om vård på lika villkor är starkt förankrad i den svenska läkarkåren.
Den offentligt finansierade sjukvården måste alltid utgå från den sjukes behov. Tillgången till diagnostik och behandlingsmetoder ska vara oberoende av faktorer såsom ålder, bostadsort och betalningsför­måga.

Öppna jämförelser är bra för att påvisa skillnader och kan bidra till förbättringar som på sikt gör att vi kan erbjuda medborgarna vård på lika villkor.