Det är inte bara dagarna som blir ljusare och ljusare denna årstid. Även IPULS går mot ljusare tider. Den nye vd:n Björn-Ove Ljung är på plats, likaså den nya ST-utbildningen och METIS-projektet. Dessutom finns det ett allmänt och ökat intresse för fortbildningsfrågor. Tillsammans med en mycket kunnig personal utgör dessa faktorer en stabil grund för nystart av IPULS.
IPULS drivs som ett bolag. Ägare är SKL, Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund. Genom att även Socialstyrelsen knutits till verksamheten genom representation i styrelsen finns stora möjligheter att arbeta för att ett behovsstyrt kursutbud av högsta kvalitet och i tillräcklig omfattning finns tillgängligt inom det medicinska utbildningsområdet.
Det unika i IPULS verksamhet är målsättningen: att i princip samtliga kurser ska jämföras mot en kravspecifikation.
På så sätt kvalitetsgranskas (»VDN-deklareras«) kurser innan de får en IPULS-stämpel och läggs in i en heltäckande kurskatalog. Tanken är att kunna hitta kurser av personligt intresse eller kurser som är av intresse för organisationens behov.
För att skapa kurskatalogen är det av yttersta vikt att specialitetsföreningarna har inflytande över hur denna process går till, samt att de får ett mervärde av att kurserna läggs i en gemensam katalog. Därför ingår det i nystarten att vi har en öppen dialog med specialitetsföreningarna för att tillsammans utveckla IPULS till bästa möjliga nytta.
I nystarten ingår också att fortsätta utveckla samarbetet med läkemedels- och medicinteknisk industri. För även här gäller att industrin märker ett ökat mervärde av verksamheten.
Den nya ST-utbildningen innebär att mer fokus hamnar på teoretiska kunskaper. Här har de klassiska SK-kurserna en mycket viktig funktion. Det gäller inte minst de kurser som är specialitetsöverskridande samt kurser för de nya moment som ingår i ST-utbildningen. Inom IPULS finns en unik kompetens i dessa frågor.

Genom METIS-projektet (Mer teori i ST) utvecklas nya pedagogiska utbildningsformer för ST-utbildningen i psykiatri. Som vid all kursutveckling har det gått åt mycket kraft och tid initialt. Nu har emellertid »ketchupeffekten« inträtt. Nya spännande kurser sjösätts en efter en. Socialstyrelsen har frågat om inte erfarenheterna från METIS skulle kunna komma alla specialiteter till del? IPULS har tagit emot frågan med entusiasm och ska initiera projekt för denna utveckling av teoriundervisningen i samtliga specialiteter.
I framtiden hoppas IPULS kunna fortsätta förädla sin grundverksamhet när det gäller att ta fram en kvalitetsgranskad kurskatalog, men också vara involverat i utveckling av båda nya och gamla kurser, såväl som i den pedagogiska utvecklingen

Sist, men inte minst, står IPULS för utveckling av de IT-system – den plattform – som behövs för att samtliga kurser, inom det medicinska området, ska finnas enkelt sökbara på ett ställe, både för individens önskemål och för den behovsstyrda kursverksamhetens skull. En av de högst prioriterade önskningarna inom IPULS är det så kallade behovsprojektet. Tidigare har det varit svårt att kunna utveckla projektet. Nu finns resurserna för att genomföra arbetet. Behovsstyrningen är verkligen en hjärteangelägenhet för IPULS medarbetare.