I förra veckan överlämnade utredningen av den kliniska forskningen sitt slutbetänkande till Utbildningsdepartementet. Läkarförbundet anser att förslagen i huvudsak anger bättre förutsättningar för att bedriva klinisk forskning i Sverige.
Ett positivt förslag är att dagens landstingsstyrda universitetssjukhus ombildas till sex universitetsmedicinska centrum (UMC). Dessa skulle ligga i Lund/Malmö, Göteborg, Linköping, Stockholm, Uppsala och Umeå. En styrka ligger i att UMC skulle ledas av landsting och universitet tillsammans. Förslaget innebär bland annat att klinisk forskning skulle bedrivas i närmare samverkan mellan sjukvård och utbildning. Vad som saknas i diskussionen är en definition av begreppet universitetssjukvård. Definitionen behövs för att kunna göra en tydlig avgränsning gent­emot övrig landstingsvård och övrig universitetsverksamhet.
Bland förslagen märks också en fond för klinisk behandlingsforskning med egen budget. Fondens årliga finansiering rekommenderas omfatta 500 miljoner kronor. Den kliniska behandlingsforskningen är mycket viktig, men i dag eftersatt då den har svårt att konkurrera om forskningsmedel.
Ingen forskning utan forskare. Läkarförbundet håller med utredaren om att rekrytering och karriär är den enskilt viktigaste åtgärden för att främja den kliniska forskningen. Det måste till fler tjänster där forskning och kliniskt arbete kan kombineras för att skapa fler karriärmöjligheter. Forskningsarbetet måste också meriteras bättre vid olika tjänstetillsättningar.