En rapport förra veckan visade att endast drygt 1 procent av alla vårdskador anmäls till Socialstyrelsen enligt lex Maria. Siffrorna visar klart och tydligt
att det inte går att uppnå hög
patientsäkerhet i en repressiv miljö, där tillbud och nega­tiva händelser anses orsakade av mänskliga misstag som kan förhindras genom hot om repressalier.
Insikten att människor alltid kommer att begå misstag och att hög säkerhet bara kan uppnås genom aktivt säkerhetsarbete är nödvändig.
Nuvarande ansvarssystem fungerar inte bra. Vi behöver få
igång ett lärande i vården där fokus ligger på att upptäcka och eliminera risker innan någon kommit till skada. Det är viktigt att alla risker och fel i vården anmäls för att undvika onödiga skador.
På Socialdepartementet behandlas nu remissvaren från den statliga Patientsäkerhetsutredningen.
Vi håller med socialminister Göran Hägglund om att nu­varande lagstiftning inte
fungerar. Det är nu dags för riksdagen att fatta beslut om en ny och bättre patientsäkerhetslag