Under våren kommer stora delar av arbetsmarknaden att förhandla om nya avtal. För Läkarförbundets del startar vi förhandlingarna med SKL, Sveriges Kommuner och landsting, om det landstingskommunala avtalet, som löper ut den 31 mars. Senare under året blir det förhandlingar med den statliga sektorn och för de privatpraktiserande läkarna.
Majoriteten av Läkarförbundets medlemmar kommer att beröras av det nya avtal 2010 som ska förhandlas fram. I mitten av december mötte vi SKL och utbytte yrkanden. Nu påbörjas förhandlingar.
För Läkarförbundets medlemmar är det självklart att ta ett stort ansvar i hälso- och sjukvården. Utan engagerade och ansvarstagande läkare kan inte hälso- och sjukvården klara sina mål att erbjuda patienterna en effektiv, säker och högkvalitativ vård.
I en kunskapsintensiv verksamhet som sjukvården är läkares kompetensutveckling en avgörande faktor för en bättre och säkrare vård. Det ska vara ett naturligt inslag i läkares vardag att tid finns avsatt både för kompetensutveckling och för handledning av kollegor och andra professioner.
Under senare tid har förutsättningarna för kompetensutveckling försämrats, och det måste nu ske en positiv förändring.
Läkares arbetsförutsättningar är en kritisk faktor för sjukvården, tiden för direkt patientarbete måste öka. Det måste finnas stödjande system som gör att tiden för patient–läkarmötet ökar. Brist på vårdplatser, dåliga administrativa rutiner för dokumentation och intygsskrivande samt IT-system som inte är användarvänliga leder till ineffektivitet och resursslöseri.

Att landsting och regioner är attraktiva arbets­givare är viktigt för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Huvudregeln på svensk arbetsmarknad är tillsvidareanställning. Vi förutsätter att arbetsgivaren nu arbetar för att detta även ska gälla läkare.
Arbetsmiljön upplevs av många som alltmer pressande. Läkares inflytande över verksamhet och arbetsvillkor måste förbättras. Villkoren måste göras mer flexibla och anpassas efter vars och ens indivi­duella förutsättningar.
Möjligheten att delta i arbete nattetid varierar i olika faser av arbetslivet. För att göra ett hållbart arbetsliv möjligt bör vissa grupper av läkare, och på egen begäran, kunna undantas från jour. Detta gäller till exempel gravida läkare samt äldre läkare.
Som en viktig del i ett flexibelt arbetsliv är det ange­läget att också läkare har möjlighet till reducerad arbetstid. Det skulle underlätta vid föräldraskap, men också för äldre arbetstagare och för dem som vill kunna kombinera arbete hos flera arbets­givare.

Landstingen måste erbjuda konkurrenskraftiga löner för att behålla och rekrytera läkare. Läkarförbundet yrkar på specificerad löneökning i det centrala avtalet. Vi accepterar inte att det lämnas till den lokala arbetsgivaren.
Arbetsgivarens inställning till det lokala partssamarbetet är bekymmersamt. Våra lokala läkarföreningar får inte tillgång till den information som krävs, till exempel relevant statistik inför löneöversynsförhandlingar.
Skrivningarna i det centrala avtalet borde förtydliga hur det gemensamma arbetet med lönebildningsfrågorna ska fungera. Läkarförbundet vill ta sitt ansvar och arbeta tillsammans med arbetsgivaren med lönebildningsfrågorna. Genom att använda den traditionella löneöversynsmodellen kan vi åstadkomma en bra lönebildning, därför vill vi utveckla modellen. Några grupper är särskilt viktiga att nämna.
De osakliga löneskillnaderna mellan män och kvinnor kvarstår. Det är hög tid att dessa elimineras. Vi föreslår en skrivning som innebär att de lokala parterna ska göra en lönekartläggning inför varje löne­översyn för att rätta till de osakliga löneskillnaderna.
AT-läkare är en viktig resurs i sjukvården, men det avspeglas inte i lönen. Lägstalönen är i dag 23 500 kr per månad. Enligt löneavtalet ska AT-läkarna lönesättas individuellt, det görs alltför sällan. Deras lön måste nu uppvärderas signifikant. Även arvodet till medicine studerande som vikarierar och till läkare under provtjänstgöring är för lågt, 17 800 kr/månad. Detta måste höjas.
Här är några frågor som vi vill lyfta i avtalsrörelsen. En avtalsrörelse som kommer att präglas av dekärva ekonomiska förutsättningarna för landstingen; men arbetsgivaren måste ta ett långsiktigt ansvar för att bygga en högkvalitativ och säker hälso- och sjukvård för framtiden.
*
Yrkandet i sin helhet finns att läsa på .