Hälso- och sjukvården vilar i allt högre grad på att det finns en utbyggd, högkvalitativ och kompetent primärvård. I många vetenskapliga sammanhang har sambanden mellan en utbyggd primärvård och nationalekonomiska fördelar påvisats.
Bland annat har WHO i rapporten »Primary health care – now more than ever« visat på detta. Även om primärvårdens innehåll varierar från land till land, finns en klar koppling mellan en professionell och väl utbyggd primärvård och samhällsvins­ter.
Ju mer välutbildade och högkompetenta allmänläkarna är, desto större samhällsekonomiska vinster. Den politiska ambitionen för varje sjukvårdssystem borde därför vara att ställa höga kompetenskrav på de läkare som verkar inom primärvården.
För individen framstår primärvårdsläkaren med sitt helhetsansvar som allt viktigare. Tryggheten och kontinuiteten hos den kompetente allmänläkaren är ett viktigt fundament för god vård, goda råd och vidare vägledning i sjukvården.
Behovet av en sammanhållande kompetens har blivit allt tydligare. I Sverige har debatten om vårdcoacher, äldreomsorgsproblematiken, den allt mer polikliniserade sjukvården med mera belyst värdet av en högkompetent primärvård.

I Europa råder tyvärr en splittrad bild om vilken kompetens som krävs för en specialist i allmänmedicin. I direktivet om yrkeskvalifikationer finns för närvarande inte allmänmedicin som unik medicinsk specialistkompetens.
Den hittillsvarande politiska och juridiska synen på allmänläkaren inom EU:s yrkeskvalifikations­direktiv går endast att hitta i begreppet allmänpraktiserande läkare – Europaläkare.
Kravet för att bli Europaläkare är tre års arbete efter grundutbildning med minimum sex månaders odefinierat arbete på primärvårdsmottagning. Detta kan jämföras med den svenska specialisten i allmänmedicin som har minimum fem års tjänstgöring efter legitimation med tydligt definierade kompetensmål.
I Sverige hanterar Socialstyrelsen specialister i allmänmedicin och Europaläkare som två skilda kompetenser. Den 1 april 2010 infördes en ändring i behörighetsförordningen, och Europaläkare infördes som behörig till anställning i landstingen.
År 2009 anmälde en holländsk Europaläkare Sverige till EU-kommissionen då hon inte kunde få ut sin specialistkompetens i allmänmedicin. Ärendet hanteras enligt ett snabbförfarande och beräknas få ett avgörande under hösten.
Risken är att Sverige tvingas acceptera att de olika kompetenserna jämställs. Det skulle innebära att primärvården inte kan bidra till sjukvården på samma sätt i framtiden. Anledningen är att kompetensen riskerar att urholkas om vi anpassar oss till rådande EU-normer.
För patienterna vore detta förödande då de inte får samma garanti för högkvalitativ medicinsk läkarkompetens som tidigare, och det kommer dessutom att ställa ökande och nya krav på slutenvård och övrig specialistvård.

Sveriges läkarförbund anser att specialist i allmänmedicin måste fortsätta vara den medicinska grundkompetensen i primärvården. Detta ur ett kvalitets- och patientsäkerhetsperspektiv först och främst, men självklart också för att det är den lösning som borgar för användningen av sjukvårdsresurserna på bästa möjliga sätt.
Det är oerhört viktigt att värna specialistkompetensen i allmänmedicin ur både ett svenskt och ett internationellt perspektiv. En målrelaterad specialisttjänstgöring med en femårig grund är det som bäst borgar för utvecklingen av sjukvård och primärvård.
Vi är också övertygade om att ingen egentligen vill riskera att primärvårdens kvalitet successivt urholkas. Därför är det extra viktigt för Läkarförbundet att samarbeta och påverka våra beslutsfattare i denna fråga.
De allmänmedicinska fackföreningarna i Norden har enats om att verka för ett europeiskt erkännande av specialistkompetensen i allmänmedicin åtskilt från kompetensen som Europaläkare. En målsättning om att sträva mot femåriga nationella utbildningar med höga kvalitetskrav är en acceptabel norm för en europeisk definition av specialistkompetens i allmänmedicin. Synen på denna definition av specialistkompetensen i allmänmedicin delas också av allt fler länder inom EU. Läkarförbundet kommer även där att verka för hög kompetens i primärvården och för att specialistkompetens i nivå med dagens krav i Sverige på sikt blir vedertagen i det europeiska perspektivet. Svenska och europeiska patienter behöver detta.