Europarådets parlament har antagit en resolution om vårdpersonals rätt till samvetsfrihet vid abort.
Resolutionen anger att vårdpersonal inte ska övertalas, hållas ansvariga eller diskrimineras på något sätt om de vägrar att utföra abort.
Nej, ingen ska diskrimineras. Vad Läkarförbundet vidhåller är att vårdpersonal har särskilda skyldigheter gentemot de patienter de vårdar. Resolutionen hävdar också att samma rätt, eller samvetsklausul, ska gälla för ett sjukhus eller annan vårdinrättning. Här formuleras det mest anmärkningsvärda i resolutionen. Osäkert om det ens vore i överensstämmelse med svensk lagstiftning.
I resolutionen uttrycks samtidigt en oro över användningen av begreppet samvetsfrihet. Farhågan gäller om vården av kvinnor skulle kunna försämras, inte minst för dem med svagast ställning i samhället. Det konstateras också att en majoritet av medlemsländerna redan har en bra och reglerad användning av samvetsfrihet. Resolutionen pekar således yrvaket åt flera håll.