Denna vecka är det dags för medicins­ka riksstämman i Göteborg. Årets tema är jämlik vård, aktuellt ur flera aspekter. »En god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen«, står det i hälso- och sjukvårdslagen från 1982. Tveksamt om vi lever upp till lagen, trots att snart 30 år gått.
Förra året presenterades flera rapporter som tydligt visar på ökande skillnader i hälsa och dödlighet. Socialstyrelsen visade i sin nationella folkhälsorapport 2009 på sociala skillnader i hälsa och dödlighet, bland annat att hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes är vanligare bland lågutbildade.
I »Vård på (o)lika villkor« konstaterar också SKL, Sveriges Kommuner och landsting, att lågutbildade och låginkomsttagare får sämre vård och behandling.
Cancerfondsrapporten 2009 visar en stark koppling mellan övervikt och cancer. Störst andel överviktiga finns i grupper med lägre utbildning och lägre inkomst.
Under innevarande och nästa år specialgranskar Diskrimineringsombudsmannen om sjukvård ges utan diskriminering. För närvarande driver DO tre fall som gäller om läkare använt kränkande särbehandling.

Även EU-kommissionen har påtalat hälso­skillnader mellan människor. Skillnader i livslängd är stora inom EU; genomsnittligt skiljer det 8 år för kvinnor och 14 år för män. Under hösten 2009 presenterade EU-kommissionen flera åtgärder för att bistå medlemsstaterna med att minska hälsoskillnaderna som finns mellan och inom länderna.
EU-fondernas medel ska användas till att förbättra hälsan för dem med störst behov och för att minska gapet mellan olika regioner. Det gäller till exempel möjlighet till primärvård, tillgång till rent vatten och avlopp samt bättre bostäder.
I samband med den ekonomiska krisen varnade den tidigare EU-kommissionären Vassiliou i januari för att neddragningar i budget för hälso- och sjukvård skulle vara kontraproduktiva. För många EU-länder har läget knappast förbättrats. Ojämlikhet i hälsa uppskattas kosta cirka 1,4 procent av EU-ländernas BNP.
Ett flertal insatser behöver göras. Som EU-Kommissionen framhåller: ojämlikhet i hälsa är inte enbart en fråga om slump, utan påverkas i hög grad av enskilda individers, regeringars, berörda parters och samhällens handlingar. Ojämlik hälsa går att undvika.

På riksstämman tar flera symposier upp ämnet ur olika vinklar. Det inledande allmänna mötet handlar om hälsa och sjukdom i en ojämställd värld. Socialstyrelsen ställer frågan om hög utbildning ger bättre vård. Sektionerna för allmänmedicin och pediatrik belyser hur den ojämlika hälsan ser ut och vad vården kan göra.
Barn- och ungdomspsykiatri tar upp ojämlikhet i barns psykiska hälsa. Läkaresällskapet anordnar tillsammans med bland andra UNAIDS ett symposium om global hälsa och ojämlikheter i dag och i framtiden. Kvinnliga läkares förening frågar om vården för patienterna kan bli jämställd utan jämställda arbetsvillkor.
Läkarförbundets symposium på torsdag lägger fokus på hur sjukvården konkret kan arbeta för att utjämna hälsoskillnader i befolkningen. Hälso- och sjukvården är inte den stora orsaken till skillnaderna, men det finns indikationer på att vi ibland förstärker olikheterna i stället för att bidra till en minskning.
Förutom huvudtemat avhandlas många andra intressanta ämnen. På onsdag arrangerar Försäkringskassan seminariet »Det perfekta läkarintyget – finns det?«. Läkarintygets betydelse ska belysas utifrån Försäkringskassans och förvaltningsdom­stolarnas behov, läkarnas möjligheter att utfärda användbara intyg samt vad som kan förväntas i framtiden. Förhoppningsvis blir det en givande diskussion som för oss närmare målet om det perfekta intyget!
En ny ESO-rapport om den medicinska professionens roll i styrningen av svensk hälso- och sjukvård presenteras på torsdag. Den centrala frågeställningen är om läkarna intar en aktiv roll när det gäller att införliva vårdgarantin.
Läkare i världen arrangerar ett seminarium på fredag om papperslösas rätt och tillgång till vård i Sverige. Regeringens utredare ska berätta om ett lagförslag som inbegriper subventionerad vård till papperslösa.
Samma dag ordnar MSF ett symposium om klinisk handledning. Då delas det nyinstiftade priset för god klinisk handledning ut för första gången. För övrigt är Läkarförbundets medlemmar varmt välkomna på mingel hos Göteborgs läkarförening på onsdag kväll från klockan 17.30.