Denna vecka äger årets fullmäktigemöte rum. Det är nu Läkarförbundets politik ska formas och fastslås för de närmaste tre åren. Flera frågor har ett tydligt framtidsperspektiv. Byte på ordförandeposten har som vanligt fått medial uppmärksamhet. Men det finns även annat viktigt som ska avhandlas.
Till förra årets fullmäktigemöte inkom flera motioner som berörde Läkarförbundets interna organisation. Det handlade till exempel om obligatoriskt medlemskap i yrkes- och lokalförening, förändrad organisationsstruktur, fördelning av centralstyrelsens delegater, andra styrelseuppdrag för presidiet med mera.
Många av motionerna visade på interna spänningar och motsättningar, därför var det angeläget att ta ett större grepp. Fullmäktige beslutade då att uppdra åt styrelsen att göra en grundlig analys av förbundets nuvarande organisation och position och presentera denna för årets fullmäktigemöte.

De senaste årens förändringar i sjukvårdsstrukturen, med en större mångfald vårdgivare, har inneburit ett ökat förändringstryck på Läkarförbundet. Vår organisation är uppbyggd efter att de flesta läkare är anställda av landstingen. Så ser inte verkligheten ut längre.
Vi måste förändra och utveckla vår fackliga verksamhet i den privata sektorn. Aktuellt inte minst med tanke på allt fler privata vårdcentraler, men även för läkare anställda i läkemedelsföretag. Att kunna ge god medlemsservice till alla medlemmar, oavsett sektor, är en ödesfråga om vi fortsatt vill vara ett förbund för alla läkare.
Styrelsen och kansliet har under året arbetat intensivt och tagit fram en organisations- och positioneringsanalys. Vi är varse behovet av genomgripande förändringar och har också sett några möjliga vägar att gå. Det här kommer att påverka hela organisationen, därför måste den genomföras i samklang med alla delföreningar. Styrelsen rekommenderar därför fullmäktige att vi får mandat att tillsätta en parlamentarisk utredning med uppdrag att föreslå anpassningar och förändringar i förbundsorganisationen.
Det handlar om att rigga en modern organisation för att bättre passa den moderna läkaren!
I år har 31 motioner inkommit från både stora och små föreningar, men också från enskilda medlemmar. En viktig fråga rör sjukskrivningsproblematiken. Det handlar framför allt om läkarnas arbetsmiljö. Trots att de flesta landsting har tillsatt sjukskrivningskommittéer är det fortfarande en tung uppgift för många läkare.
Läkarförbundet ska fortsatt arbeta aktivt för bättre arbetsmiljö och kommunikation mellan Försäkringskassan och vården.
För att förtydliga vad Försäkringskassan efterfrågar har begreppet DFA-kedjan lanserats. Syftet är bland annat att stödja läkaren vid ifyllandet av underlaget, men även göra sambandet mellan diagnos, funktionsnedsättning och begränsning i arbetsförmåga tydligare. När sjukskrivningen beräknas vara kortvarig, och ligger väl inom beslutsstödets ramar, borde det finnas en förenklad blankett.

Sylf tar upp en viktig fråga om ensamarbete för icke-legitimerade läkare. De ser en växande trend där jourlinjer bemannas med icke-legitimerade läkare. En situation de anser vara oacceptabel ur ett patientsäkerhetsperspektiv.
Enligt arbetsmiljölagen är arbetsgivaren skyldig att förvissa sig om att den anställda har den utbildning och erfarenhet som erfordras för att utföra arbetet ensam. Läkarförbundets styrelse anser att frågan måste hanteras av de lokala parterna och behandlas inom samverkans- och skyddskommittéer.
Uppsala allmänna läkarförening lyfter fram en annan viktig fråga: miljöeffekter av läkemedels­användning. Föreningen vill att det införs miljöcertifiering på läkemedel. Detta stöder centralstyrelsen och ser ett gott exempel i Stockholms läns landstings »Kloka listan«, där miljöklassificering ingår som ett urvalskriterium.
Dana Hanson invigningstalar vid fullmäktige­mötet. Han är hudläkare från Kanada och nyligen avgången president i WMA, World Medical Associ­ation.
Dana Hanson ska berätta om hur viktigt det är att läkare arbetar internationellt, men också hur vi tillsammans kan förbättra villkoren för sjukvården.
Jag har snart avslutat sex och ett halvt år som ordförande för Läkarförbundet. Det har varit fantastiskt roligt och utmanande. Det här blir min sista ledare.
Jag vill passa på att tacka alla medlemmar, medarbetare och samarbetspartner för trevliga och inspirerande 13 år tillsammans!