Jag vill tacka för förtroendet att få leda Läkarförbundet de kommande åren. Jag ska göra mitt bästa så att förbundets politik får stort genomslag för patienternas och läkarnas bästa.
I Läkarförbundet ska vi samarbeta på ett bra sätt för att skapa en genomtänkt och användbar politik. Vi ska också utnyttja befintliga nätverk och kanaler för att påverka. Jag vill därför redan denna första vecka som ordförande använda en av mina kontakter för att få genomslag för förbundets förslag.
Jag vänder mig till tomten och önskar flera hårda såväl som mjuka klappar. På min lista finns flera önskningar.

Fler vårdplatser nu! Sverige lider av allvarlig vårdplatsbrist. Det har gett försämrad patientsäkerhet, lägre medicinsk effektivitet och en dålig arbetsmiljö för vårdens anställda. Även om bättre samarbete mellan landsting och kommuner kan minska effekterna av bristen så måste ändå antalet vårdplatser utökas nu.

En medicinskt baserad vårdgaranti behövs, där hänsyn tas till patientens sjukdom och behov i stället för dagens fyrkantiga väntetids- och behandlingsgaranti, vilken ger undanträngningseffekter och skapar kontraproduktiva flaskhalsar i vården.

Avgränsade uppdrag i primärvården är nödvändiga, och målet ska vara högst 1 500 listade personer per läkare.

Hållbara ersättningssystem för den öppna specialistvården krävs så att privatläkare och sjukhusläkare, på ett flexibelt och professionellt sätt, kan möta patienter i den öppna vården utanför sjukhusen.
En satsning på bra utbildning och fortbildning för läkare är av största vikt om vi vill förbättra folkets hälsa.

Det måste startas en parlamentarisk utredning om vårdens framtida finansiering. Mot bakgrund av medicinska möjligheter och demografiska fakta krävs en trovärdig planering för fortsatt solidarisk finansiering av vård och välfärd. Alternativet är försäkringslösningar.

Läkare behöver medverka mer i vården av de mest sjuka äldre. Det behövs av både medicinska och ekonomiska skäl, men också för att uppnå en värdig vård för äldre och funktionshindrade.

En »flaskhalsmiljard« kronor, i tio år, behöver investeras för att komma till rätta med vårdens förstoppningar. Flaskhalsar orsakas bland annat av underkapacitet i dia­gnostik, av vårdplatsbrist och av konkurrerande, icke synkroniserade vårdprocesser.

Läkarinflytande över IT-systemen i vården är nödvändigt för att IT-investeringarna ska kunna bli lönsamma och hjälpa, snarare än att stjälpa, logistiken inom sjukvården.

En »snabb mus«, det vill säga ett förenklat medicinskt underlag för okomplicerade, korta sjukskrivningar och en namngiven kontakt på Försäkringskassan, kan spara kraft att lägga på mer komplexa sjukskrivningsfall. Det behövs!


Därutöver önskar jag hela Läkarförbundet
en god jul och ett gott nytt år!