Regeringen föreslår en uppmjukad bortre gräns i sjukförsäkringen. Efter 2,5 års sjukskrivning föreslås Försäkringskassan göra mer individuella bedömningar inför utförsäkring och utslussning till Arbetsförmedlingen. Försäkringskassan ska bedöma om det är »oskäligt« eller inte att dra in sjukpenningen efter uppnådd bortre gräns.
Läkarförbundet välkomnar förslaget om större flexibilitet. Oklart är dock vad den nya regeln om »oskäligt« innebär. Ett så vidlyftigt begrepp riskerar att fyllas med olika innehåll och leda till oförutsägbara och rättsosäkra tolkningar. Ett motsatt problem är att tolkningsproblematiken resulterar i diagnosbundna manualer som alltför simplifierat styr handläggarnas beslut. Regeringen vill att de nya förslagen ska träda i kraft 1 januari 2012.