Denna webbplats vänder sig till läkare

Vi måste vara där besluten fattas

Rapporten »Empati och high tech«, skriven av Anders Ekholm, analys­chef på Socialdepartementet, har diskuterats av Christer Petersson i ett inlägg i Läkartidningen 12/2013 (sidorna 604-5). I rapporten beskrivs utmaningarna i framtidens sjukvård och ges, enligt inledningen, en möjlig bild av sjukvården år 2050. Den sjukvård som beskrivs värjer jag mig också instinktivt emot, i synnerhet […]

Hur mycket får en rad på syntavlan kosta?

Retinal venocklusion är en vanlig orsak till akut synnedsättning. Både central- (CRVO) och grenvensocklusion (BRVO) kan orsaka makulaödem. CRVO kan också orsaka sekundärt glaukom, medan andra komplikationer av BRVO är mindre frekventa. Spontan förbättring av synen efter retinal venocklusion (speciellt BRVO) är mycket vanlig [1]. Tidigare har behandlingen vid makulaödem i utvalda fall varit fotokoagulation. […]

För stor hänsyn till barnlösas önskemål

Statens medicinsk-etiska råd (SMER) har presenterat sin utredning »Assisterad befruktning – etiska aspekter« (SMER rapport 2013:1, 276 sidor). En majoritet av rådet föreslår att surrogatmödraskap ska tillåtas under förutsättning att det är altruistiskt. Jag har motsatt uppfattning. Mina utgångspunkter är följande: • Inga människor har rätt till barn, men barn har rätt till föräldrar. • […]

Sverige bör begära dispens för att få behålla AT

Sjukhusläkarna har i ett relativt sent skede fått ta del av inriktningen av förslaget till ny läkarutbildning av ensamutredaren Stefan Lindgren. Vi har kommit med kritik mot slopandet av AT och mot utarmningen av det rent medicinska innehållet i vad vi bedömer som bas­kunskaper samt även riktat invändningar mot en förlängning av grundutbildningen till sex […]

Efterlyses: Politik mot hjärtinfarkt

Hjärtinfarkt är den främsta orsaken till dödlighet i den industrialiserade och snart även i resten av världen. För 50 år sedan bestod behandlingen endast av 4–6 veckors absolut vila på sjukhus. Under dessa veckor dog 30–40 procent av patienterna, många av dem i plötsligt hjärtstillestånd. I dag, med avan­cerade farmaka och snabb perkutan koronar intervention (PCI), […]

En varning för »patienter« som lurar läkare

Det är väl känt att patienter med beroendeproblematik ibland söker många läkare för att få recept på narkotikaklassade läkemedel. Något mindre väl känt är måhända att friska personer söker i egenskap av patienter, för att få varierande och ibland stora mängder narkotiska läkemedel, vilka de sedan säljer illegalt. Nyligen uppdagades en person som uppgav sig […]

Mycket begränsad relevans för dagens verksamhet

Den 6–8 februari 2013 publicerade New England Journal of Medi­cine tre randomiserade studier av endovaskulär behandling vid stroke [1-3]. Ingen av studierna visade en fördel med sådan behandling jämfört med rutinbehandling. Det vore dock fel att dra slutsatser från dessa studier när det gäller trombektomi vid akut stroke i Sverige i dag. I dag bedrivs […]

Kontroll är frihet – en dystopi i regeringens regi

På regeringens webbplats kan man läsa en aktuell rapport av Socialdepartementets analytiker Anders Ekholm. Rapporten handlar om framtidens vård och har den spännande titeln »Empati och hightech«. Eftersom Socialdepartementet på knappa 60 sidor lyckas bräcka alla utopier/dystopier från det gångna och innevarande årtusendet kan den vara värd en kommentar. Ekholm har gripit tag i några […]

Ny grund behövs för tvångsvård

Hur ska sjukvården förhålla sig till oss medborgare då vi blir ­patienter? Frågan är viktig, och den ligger just nu i stöpsleven. Ett förslag finns till en ny patientlag, som reglerar normalförhållandet mellan sjukvård och patient. Huvudtanken är att en praxis som vuxit fram och successivt kodifierats i hälso- och sjukvårdslagen ska förtydligas. Patienter ska […]

Vår köttkonsumtion – en »helig ko«

Köttskandaler dominerar nyhetsrapporteringen. Bedräglig marknads­föring och enorma hälsorisker har påvisats. Konsumtion av hästkött medför jämfört med t ex nöt- och griskött normalt inga som helst ökade hälso­risker. Varje år slaktas och äts nästan fem miljoner hästar i Centralasien och Bortre Asien, Sydamerika och Mexiko men också i t ex Belgien, Frankrike och Italien. Jämfört med nötkött är […]

TBE (fästingburen encefalit) i barnaåren – är det farligt?

Under senare år har kunskapen och intresset såväl kliniskt som vetenskapligt ökat markant vad gäller de fästingburna infektionerna TBE och borrelia. Detta har flera orsaker, framför allt den ökade utbredningen av fästingpopulationen där såväl mänskligt beteende som klimatologiska förhållanden på kort och lång sikt spelar in. Ökat resande med allt frekventare naturvistelser i högendemiska områden […]

Sista året med polio?

Polio betyder grå och är en förkortning av polio­myelitis anterior acuta, alltså infektion i ryggmärgens grå substans. Infektionen orsakas av ett picorna­virus, och det finns tre serotyper, Polio 1, 2 och 3. Till picornavirus räknas förutom polio även hepatit A, humana enterovirus Coxsackie A och B samt ECHO, nu klassificerade som HEV A, B, C […]

Starkt stöd bland läkare för att arbeta sjukdomsförebyggande

Det sjukdomsförebyggande arbetet har starkt stöd bland sjukvårdspersonal, men det behövs bättre strukturella förutsättningar för att patienterna ska få den rådgivning som Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder rekommenderar. Det visar en undersökning som Statistiska centralbyrån har gjort för Socialstyrelsens räkning. Man har undersökt olika yrkesgruppers och chefers attityder till och erfarenheter av arbetet med […]

Sjukvården måste bygga egen evidens med tidig teamträning

Inom sjukvården tar vi så gärna till oss dramaturgin från säkerhetstänkandet i högriskverksamheter, som flyg-, kärnkrafts- eller oljeindustri. Sjukvården är förvisso en verklig högriskverksamhet, men skillnaden är stor i synen på katastrofernas omfattning. Sällsynta men dramatiska händelser som flygolyckor, härdsmältor och sjönöd leder till många drabbade och dödade och/eller stor förödelse. Sjukvården skördar långt fler […]

Låt barnen vara delaktiga i sorgen

I Sverige förlorar årligen 3 000–4 000 barn en förälder. Det innebär att varje dag nio barn i vårt land förlorar en förälder. Felix är ett av dem: Felix, som precis fyllt fem år, kliver in i sjukhuset med tunga steg. Hans mamma ligger i en kall, smal säng. Hon är så sjuk att hon snart inte […]

»Heroinism är inte obotligt utan läkemedel«

Rubriken är Torbjörn Fjellströms, föreståndare för behandlingshemmet Korpberget. Utgångspunkten för min första artikel i Läkartidningen (49/2012, sidorna 2296-7) var dels att jag nu ser allt fler svåra missbrukare som blir friska genom drogfri behandling, dels att avigsidorna av den ensidiga farmakologiska behandlingen, bl a substitutionsbehandlingen av opiatmissbrukare, tycks bli alltmer alarmerande. För detta har jag mottagit […]

Nya droger kräver nya testningsrutiner

Drogtestning är en mycket använd metod inom sjukvården, socialtjänsten, kriminalvården, polisverksamheten och på arbetsplatser för att upptäcka personer som är påverkade av eller nyligen har intagit alkohol eller narkotiska preparat eller har relaterade problem [1]. Testresultatet utgör även ett viktigt objektivt utfallsmått vid öppenvårdsbehandling av personer med missbruks- och beroendeproblem för att verifiera drogfrihet och […]

Kvalitetsregister – kejsare utan kläder?

Nationella register har kommit att bli en omdiskuterad fråga inom sjukvården, och debatten har varit återkommande i bland annat dagspress [1-7]. Kritiska röster hörs främst bland allmänläkarna som menar att registren medför ökad administration, riskerar patientintegriteten och försämrar patient–läkarrelationen. Till registerförespråkarna hör Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och landsting, Socialdepartementet och i viss mån även akademin och […]

Gravida läkare behöver stärkt skydd

Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har i många år arbetat för gravida kvinnors rätt till befrielse från jourtjänstgöring på egen begäran. Att gravida läkares behov inte tillgodoses bekräftas på nytt när vi läser om de fall som redovisas i LT 51–52/2012 (sidorna 2334-5). Som arbetsgivare är kliniken skyldig att göra en riskbedömning av den gravida […]

»Tobacco endgame«-strategin en etisk utmaning för läkarkåren

Vad innebär »tobacco endgame«? Termen endgame – slutspel – är hämtad från schackvärlden: det är sista fasen i ett parti då spelaren planerar sina vinnande slutdrag. Tobacco endgame har de senaste åren kommit att användas i det tobaksförebyggande arbetet – när samhället finner det angeläget att definiera ett årtal då tobaksbruket ska vara (näst intill) […]

1 2 3 25