Nya rön om den ökade risken för nyfödda vars mödrar under senare delen av graviditeten behandlats med SSRI att utveckla allvarliga lungkomplikationer [1] har väckt uppmärksamhet i massmedierna. Det är viktigt att beakta såväl denna som andra kända risker med SSRI under graviditet, men patienter och läkare måste väga dessa mot de betydande riskerna förenade med obehandlad depressionssjukdom.

Vi vet att depression är en av de vanligaste komplikationerna under graviditet och perioden efter förlossningen. Omkring 10–15 procent av alla gravida utvecklar depression. Om antidepressiva utsätts under graviditeten hos en kvinna som behandlas för depression kan så många som 70 procent återfalla [2]. Upp till 50 procent av kvinnor med tidigare depression utvecklar en sådan under de tre första månaderna efter förlossningen [3].

Depression under graviditet har associerats med dålig fosterutveckling med risk för låg födelsevikt, för tidig födelse, minskat huvudomfång hos barnet och komplikationer efter förlossningen [3]. Mammor som är deprimerade har dålig kapacitet att ta hand om sina barn, vilket kan skada den tidiga anknytningen mellan mor och barn, liksom barnets övriga utveckling. Den deprimerade mammans tillstånd leder till ökad risk för missbruk, dåligt näringsintag, familjeproblem och, som yttersta konsekvens, självmord. I England, där sådan statistik finns, är självmord den ledande orsaken till dödsfall hos nyblivna mödrar [4]. Motsvarande statistik finns inte i Sverige, men läkare som upplevt sådana tragiska dödsfall glömmer aldrig att depressioner under graviditet och post partum inte sällan är allvarliga och kan vara direkt livshotande.

Författarna till den artikel i New England Journal of Medicine som presenterar de nya rönen om risken för lungkomplikationer framhåller i artikeln:

1. Att de publicerade rönen inte kan betraktas som säkra, utan måste bekräftas i ytterligare studier.
2. Att risken för ett barn att drabbas av den aktuella lungkomplikationen är mycket liten. 99 procent av barn till SSRI-behandlade mödrar drabbas inte, och komplikationen är i 80–90 procent av fallen behandlingsbar.
3. Att de inser att SSRI-behandling under graviditet ofta är nödvändig och riktig, när man väger riskerna av behandling mot riskerna av en depression.

Vid en måttlig till medelsvår depressionssjukdom leder en sådan riskvärdering oftast till slutsatsen att ett försök till långsam utsättning av SSRI bör göras under noggrann klinisk övervakning. Men om depressionerna varit återkommande och/eller allvarliga är det vanligen klokast att behålla SSRI. Idag uppger bara en promille av kvinnor som kommer till mödravårdscentral att de behandlas med antidepressiva. Det tyder snarare på en underförskrivning av SSRI till gravida än en överförskrivning.SSRI-behandlingens risker för det nyfödda barnet måste vägas mot riskerna för en depression hos mamman.