Stockholms läns landsting har i flera år gett ut en »rättighetskatalog« med titeln »Att stärka patientens ställning«. Den är i första hand avsedd för patienter och finns tillgänglig på landstingets sjukvårdsinrättningar. I förordet anges dess främsta syfte vara att »kvalitetssäkra vården«.
I slutet av boken beskrivs Patientförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen. För den senare anges att »Den gäller inte biverkningar av läkemedel …«.

Jo, det är just det den gör! Läkemedelsförsäkringen tillkom för att ge ekonomisk ersättning till den som drabbats av en allvarlig och ovanlig biverkning. Ersättning ges enligt skadeståndsrättsliga grunder. Läkemedelsförsäkringen kompletterar Patientförsäkringen och tillkom 1978, men är fortfarande underutnyttjad. En orsak kan vara denna desinformation.

Den felaktiga meningen passar däremot in i Patientförsäkringens villkorsavsnitt. Den kan ge ersättning om skada orsakats av felaktig ordination eller felaktigt utlämnande av läkemedel, men inte vid läkemedelsbiverkning.
Den felaktiga meningen fanns både i katalogens första upplaga (2000) och i dess andra (2004). Vi hoppas att den rättas. Den som redan nu vill ha korrekt information kan gå till Fass 2007 (sidan 2172) eller till http://www.lakemedelsforsakringen.se och http://www.patientforsakringen.se