På senare år har den felaktiga benämningen »magnetröntgen« börjat sprida sig som uttryck för undersökningar med magnetkameran. Detta har skett samtidigt med den snabba ökningen av antalet MR-utrustningar, som inneburit att allt fler kolleger utnyttjar den nya tekniken för utredning av sina patienter. Det är tyvärr inte bara lekmän som använder sig av det felaktiga uttrycket, utan det förekommer också hos en del uppenbarligen dåligt informerade kolleger och i tidningar, radio och TV, vilket kan få patienter att tro att det är korrekt.

Att kalla undersökningarna »magnetröntgen« är olyckligt eftersom patienterna kan tro att de utsätts för röntgenstrålning. Jag tror till exempel inte att det känns speciellt bra att höra att »vi skall göra en magnetröntgenundersökning av ditt foster«.
Det uppstår också svårigheter då man skall benämna de olika varianterna av undersökningar som man kan göra med magnetkameran, till exempel MR-angiografi eller MR-spektroskopi. Skall man då kalla dessa undersökningar för »magnetröntgenangiografi« eller »magnetröntgenspektroskopi«?
Man kan ju tycka att det inte är så noga utan att man kan kalla alla tekniker som skapar bilder av kroppens inre för »röntgenundersökning«, oavsett vilka tekniker man använder. I konsekvensens namn skulle man ju då kalla ultraljudsundersökning för ultraljudsröntgen osv.
Tidigare har en del undersökningar fått särskilda benämningar av lekmän, som till exempel luftskalle för pneumoencefalografi och färgskalle för cerebral angiografi, men dessa uttryck innehåller inte direkt vilseledande information och är därför mer acceptabla.
Man kan spekulera om hur det felaktiga uttrycket har uppstått. Kanske har någon snabbtänkt kollega trott att M står för »magnet« och bokstaven R måste naturligtvis vara »röntgen« och sedan har man inte brytt sig om att ta reda på att den står för »resonans«.
Jag hoppas att alla medicinskt skolade vet att man över huvud taget inte använder sig av joniserande strålning vid MR-undersökningar.

För att inte vilseleda våra patienter vill jag därför uppmana alla att använda benämningen MR-undersökning när vi gör utredningar med hjälp av MR-kameran.