Internationella läkare i Sverige (ILIS) är en riksomfattande förening för invandrade läkare, svenska läkare med internationell erfarenhet och övriga läkare med intresse för integration och mångfald inom hälso- och sjukvård.
ILIS stiftades 2002, och dess främsta uppgift är att ge alla utländska läkare med examen från länder utanför EU/EES stöd och hjälp i den så kallade kompletteringsprocessen, som leder till svensk läkarlegitimation och arbete. Kompletteringsprocessen eller -utbildningen är komplicerad, lång och beroende av arbetsmarknadspolitiska och ekonomiska åtgärder, vilka varierar från ort till ort.
I en rapport från 1999 uppskattade Sveriges läkarförbund och Svenska Läkaresällskapet att det kunde dröja upp till 8 år innan en kollega med examen från ett land utanför EU/EES fick sin svenska legitimation [1]. Samma rapport kartlade hela kompletteringsutbildningen och gav utmärkta förslag på hur tiden till legitimation kan förkortas.
Flera projekt har kommit fram till att bra administration och strukturerad organisation avsevärt kan förkorta kompletteringsutbildningen med stora samhällsekonomiska vinster som följd. Exempelvis visade legitimationsprojektet i Göteborg och Malmö att man med små kostnader kunde förkorta tiden till legitimation med i genomsnitt 2,1 år! Av de 141 läkare som ingick i projektet fick 110 arbete vid projektets slut. En samhällsekonomisk analys av projektet visade att den totala vinsten därmed kunde uppskattas till ca 117 miljoner kronor [2].
I Stockholmsprojektet, som omfattade totalt 450 läkare, var målet att 95 läkare skulle få legitimation eller uppnå legitimationsvillkor inom 3 år. Målet uppnåddes dock redan efter 2 år! Projektet kom också fram till att den totala kostnaden för en specialistläkare att erhålla svensk legitimation efter 6 månaders provtjänstgöring var cirka en tiondel av kostnaden för att utbilda en svensk läkare [3].

ILIS erbjuder sina medlemmar mer än bara stöd i kompletteringsprocessen:
Socialt nätverk, gemenskap, känsla av sammanhang och tillhörighet. De flesta inom föreningen har genomgått olika typer av kompletteringsprocesser. Vi vet vad vi talar om. Vi vet också hur det känns att vänta 6–12 månader på nästa obligatoriska delmoment och på ytterligare en utredning!
Kontaktnätverk. Alla som någon gång har sökt arbete vet hur viktigt detta är.
Erfarenhetsutbyte.
Information, praktiska tips, kunskap om svensk sjukvård.
Mentorer. Fler mentorer behövs, och alla etablerade kollegor med såväl utländsk som svensk examen är välkomna att verka som mentorer för våra icke-etablerade medlemmar.

Totalt är idag 180 läkare med examen från länder utanför EU/EES registrerade hos arbetsförmedlingen för internationella akademiker i Stockholm. 120 av dessa ska efter språkprov göra TULE-provet och därefter sin AT. Övriga 60 är specialister, som efter språkprov har 6månaders provtjänstgöring framför sig [Merja Markula, Stockholm, pers medd; 2007]. Hur det ser ut i resten av landet vet vi inte eftersom det saknas ett nationellt register. Samtidigt stramas de ekonomiska resurserna åt. Förberedande kurser inför TULE-provet har dragits in liksom Folkuniversitetets kurs i sjukvårdssvenska. Man har också dragit ner på medel för auskultationsplatser och antalet platser för provtjänstgöring. Minskade ekonomiska resurser och oklarheter om framtiden väcker farhågor om ytterligare försämringar och en onödig förlängning av kompletteringsprocessen. Detta leder i sin tur till förlängt lidande för de involverade läkarna och till stora samhällsförluster för oss alla.

Enligt en departementsutredning från juni 2006 föreslås Högskoleverket överta ansvaret för kompletteringsutbildningen från Socialstyrelsen, något som vi ser fram emot med tillfredsställelse. ILIS vill verka för att förkorta kompletteringsutbildningen för att på så sätt bidra till integrationsmålet och stödja alla initiativ som underlättar integrationen av läkare med utländsk examen. ILIS välkomnar också regeringens förslag om en ny kompletterande utbildning för hälso- och sjukvårdspersonal från länder utanför EU. Vi erbjuder därför den kunskap och de erfarenheter som föreningen besitter. ILIS är väl medveten om att den nya kompletteringsutbildningen inte gäller kolleger som redan befinner sig i kompletteringsprocessen, men hoppas förstås att även där kunna bidra med konstruktiva lösningar.
Läkare med utländsk examen har inte bara mångkulturell erfarenhet utan talar också ofta flera språk, vilket är en stor tillgång i ett alltmer mångfaldigt samhälle. Läkare med utländsk examen är dessutom en arbetsmarknadsresurs, som snabbt kan lösa den rådande läkarbristen inom ett flertal specialiteter och där stora pensionsavgångar förväntas inom kort. Detta faktum glöms ofta bort i debatten om ökat antal utbildningsplatser.

ILIS vision är att den stora kunskap och erfarenhet vi tillsammans besitter ska kunna vara en central länk mellan dem som behöver vår hjälp och beslutsfattande organisationer. På nationell nivå vill ILIS verka för en sund strategi för strukturerad och kvalitetssäkrad kompletteringsutbildning för läkare med utländsk examen, där man tar hänsyn till samhällsnyttiga och humanistiska aspekter.

Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.